ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง กาหนดแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑


 

  ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่๙) ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2561 

 

 เจาะประเด็น“ปั้นจั่น” ตอนที่ 1 ความหมายของ ปั้นจั่น
โดย นาย วรเศรษฐ์ ชลศิริพงษ์ วศบ.(วิศวกรรมเครื่องกล), วศม.(วิศวรรมความปลอดภัย ) , วทบ.(อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ), นิติศาสตรบัณฑิต

บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SE&C

 บทความเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทรุดของขาค้ายันรถปั้นจั่นล้อยาง ชนิดบูมไฮดรอลิก”  (A Study of Factor effect to Ground Penetration Hydraulic Mobile Crane’s Outriggers) โดย นาย  วรเศรษฐ์ ชลศิริพงษ์ และ รศ.รอ.พิพัฒน์ สอนวงษ์
คลิ๊กอ่านต่อ

 

 พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก. พ.ศ. ๒๕๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทามาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ

ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑