กฎหมาย update..

animated-update-image-0025  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาทำงานในแต่ละ วัน๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

animated-update-image-0025 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560

 

 

 ถอดรหัส ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย 3 สิงหาคม 2560 คลิ๊ก

 

 ขอเชิญสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม “การคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี 2561 

 

 เจาะประเด็น“ปั้นจั่น” ตอนที่ 1 ความหมายของ ปั้นจั่น
โดย นาย วรเศรษฐ์ ชลศิริพงษ์ วศบ.(วิศวกรรมเครื่องกล), วศม.(วิศวรรมความปลอดภัย ) , วทบ.(อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ), นิติศาสตรบัณฑิต

บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SE&C

 บทความเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทรุดของขาค้ายันรถปั้นจั่นล้อยาง ชนิดบูมไฮดรอลิก”  (A Study of Factor effect to Ground Penetration Hydraulic Mobile Crane’s Outriggers) โดย นาย  วรเศรษฐ์ ชลศิริพงษ์ และ รศ.รอ.พิพัฒน์ สอนวงษ์
คลิ๊กอ่านต่อ

 

 ข้อบังคับสภาวิศวกร เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ

 

การประเมินการสัมผัส (Exposure Assessment) ด้านอาชีวอนามัย กรณีศึกษา: การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดทางชีวภาพและดัชนีการสัมผัสแบบสะสม ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเชื่อม
เรียบเรียงโดย ดร. วิสันติ เลาหอุดมโชค
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
สานักความปลอดภัยแรงงาน