แจ้งแผนฝึกอบรม จป.หัวหน้างาน , จป.บริหาร จังหวัดนครสวรรค์

           แจ้งแผนฝึกอบรม คปอ.(Japanese ) วันที่ 11-12 ต.ค. 61 รร.มิราเคิลสุวรรณภูมิ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑


 

เจาะประเด็น ตอนที่ 2“ปั้นจั่น” การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานกับปั้นจั่น

 

 เจาะประเด็น“ปั้นจั่น” ตอนที่ 1 ความหมายของ ปั้นจั่น
โดย นาย วรเศรษฐ์ ชลศิริพงษ์ วศบ.(วิศวกรรมเครื่องกล), วศม.(วิศวรรมความปลอดภัย ) , วทบ.(อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ), นิติศาสตรบัณฑิต

บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SE&C

 บทความเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทรุดของขาค้ายันรถปั้นจั่นล้อยาง ชนิดบูมไฮดรอลิก”  (A Study of Factor effect to Ground Penetration Hydraulic Mobile Crane’s Outriggers) โดย นาย  วรเศรษฐ์ ชลศิริพงษ์ และ รศ.รอ.พิพัฒน์ สอนวงษ์
คลิ๊กอ่านต่อ

 

กฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับที่ ๒) ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

 

 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทามาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ

ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑