แผนอบรมประจำปี

 

1

 

2

 

3

 

4

 

แผนการฝึกอบรม หลักสูตร การปฏิบัติงานกับปั้นจั่น(ตามกฎหมาย) 2560

แผนการฝึกอบรม จป. คปอ. 2560

แผนการฝึกอบรมลิฟต์ 2560

บริการฝึกอบรม

แผนฝึกอบรม จป.เทคนิคขั้นสูง 

บริการตรวจและทดสอบ

 

กฎหมาย รายวัน

 

law1

 

law2

 

law7

 

law6


 
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

animated-update-image-0025  กระทรวงแรงงานเตรียมออกกฎกระทรวงว่าด้วยกำหนดงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๐

animated-update-image-0025  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตราย คลิ๊กอ่านต่อ…

animated-update-image-0025
  รายการกฎหมายใหม่     สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย

กระทรวงแรงงาน เสนอร่างแผนงานโครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ
ในภูมิภาคอาเซียน ในปี 2560 ร่วมกับ ILO และเครือข่ายในการดูแล
เน้นสร้างความเข้มแข็งการตรวจแรงงานและปรับแก้กฎหมาย  28 ก.พ. 2560

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 เพิ่มอัตราโทษใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ 

บทความวิชาการ


 บทความเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทรุดของขาค้ายันรถปั้นจั่นล้อยาง ชนิดบูมไฮดรอลิก”  (A Study of Factor effect to Ground Penetration Hydraulic Mobile Crane’s Outriggers) โดย นาย  วรเศรษฐ์ ชลศิริพงษ์ และ รศ.รอ.พิพัฒน์ สอนวงษ์ คลิ๊กอ่านต่อ 

 ข้อบังคับสภาวิศวกร เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ