1  2 3  4

 

new-8_e0

แผนการฝึกอบรม หลักสูตร การปฏิบัติงานกับปั้นจั่น(ตามกฎหมาย)

new-8_e0

แผนการฝึกอบรม จป. คปอ. 2559

new-8_e0

แผนการฝึกอบรมเซฟตี้พิเศษ 2559

new-8_e0

บริการฝึกอบรม

 animated-update-image-0025

  กฎหมายการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๘

12803219_1260527020629619_3370703293998016819_n_0wp1

new-8_e0
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตราย คลิ๊กอ่านต่อ…

  animated-update-image-0025 เตรียมลุ้น สำหรับสถานประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้สารไฮโดร
คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ของประเทศไทย

ฉบับที่ ๑ ร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตนำเข้าสารเอชซีเอฟ (HCFCs) เพื่อใช้ในประเทศ พ.ศ…..

ฉบับ ๒ ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ …. พ.ศ…… ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ เรื่อง ห้ามโรงงานใช้สารเอชซีเอฟซี – 141b (สารไดคลอโรอีเทน) ในกระบวนการผลิตโฟม

ฉบับ ๓ ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ …. พ.ศ…… ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ เรื่อง ห้ามโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศใช้สารซีเอฟซี-22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ในกระบวนการผลิต

animated-update-image-0025   รายการกฎหมายใหม่     สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย