ตรวจสอบและทดสอบ ลิฟต์ (ลิฟท์) Passenger Lift,Material Lift,Elevator

หน้าหลัก / ตรวจสอบและทดสอบ ลิฟต์ (ลิฟท์) Passenger Lift,Material Lift,Elevator

ตรวจสอบและทดสอบ ลิฟต์ (ลิฟท์) Passenger Lift,Material Lift,Elevator

การการทดสอบการรับน้ำหนักของลิฟต์ต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละร้อยของน้ำหนักการใช้งานสูงสุด
นายจ้างใช้ลวดสลิงที่มีลักษณะตามข้อ 75 (1)(2)(3)(4)(5) และ(6) กับลิฟต์
นายจ้างใช้ลวดสลิงที่มีลักษณะตามข้อ 75 (1)(2)(3)(4)(5) และ(6) กับลิฟต์

ความหมายและลักษณะของลิฟต์

       กฎหมายเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ไม่ได้ให้คำจำกัดความไว้โดยเฉพาะ
      บทบัญญัติไว้ใน กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจั่นและหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนที่ ๕ ลิฟต์ ได้มีการบัญญัติและกล่าวถึงไว้เท่านั้น

      กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564
       ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ลิฟต์โดยสารชั่วคราว และลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราว พ.ศ.2553

ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว หมายความว่า เครื่องใช้สำหรับขนส่งวัสดุขึ้นลงเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยหอลิฟต์หรือปล่องลิฟต์ ตัวลิฟต์และเครื่องจักร
ลิฟต์โดยสารชั่วคราว หมายความว่า เครื่องสำหรับใช้ขนส่งบุคคลขึ้นลงเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยหอลิฟต์หรือปล่องลิฟต์ ตัวลิฟต์และเครื่องจักร

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความหมายไว้ว่า
ลิฟต์ คือ ห้องเล็กๆ แขวนอยู่กับลวดสลิง เคลื่อนที่ด้วยพลังไฟฟ้า สำหรับนำคนหรือของขึ้นลงในอาคารสูงๆ

มาตรฐานระบบลิฟต์ EIT Standard 3012-49 และ มาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร EIT Standard 3007-49 ได้ให้ นิยามศัพท์ไว้ว่า
ลิฟต์ (Lift or elevator)  หมายถึง พาหนะที่ใช้สำหรับบรรทุกผู้โดยสาร หรือ สิ่งของขึ้นลงในแนวดิ่งโดยมีรางบังคับ
ลิฟต์ขนของ (Goods lift or freight lift)  หมายถึง ลิฟต์เพื่อใช้ขนของและใช้โดยสารได้เฉพาะผู้ที่ควบคุมลิฟต์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนของเท่านั้น โดยมีห้องลิฟต์ซึ่งเคลื่อนที่ตามรางบังคับในแนวดิ่ง
ลิฟต์พนักงานดับเพลิง (Fireman’s lift )  หมายถึง ลิฟต์เพื่อใช้ขนถ่ายผู้โดยสารที่จัดให้เป็นพิเศษสำหรับพนักงานดับเพลิงใช้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่เกิดอัคคีภัยในอาคาร โดยมีห้องลิฟต์ซึ่งเคลื่อนที่ตามรางบังคับในแนวดิ่ง
ลิฟต์โดยสาร (Passenger lift)  หมายถึง พาหนะที่ใช้ขนถ่ายผู้โดยสาร โดยมีห้องลิฟต์ซึ่งเคลื่อนที่ตามรางบังคับในแนวดิ่ง
ลิฟต์เตียงคนไข้ (bed lift )  หมายถึง ลิฟต์เพื่อใช้ขนถ่ายเตียงคนไข้ โดยมีห้องลิฟต์ซึ่งเคลื่อนที่ตามรางบังคับในแนวดิ่ง
ลิฟต์ส่งของ (dumbwaiters)  หมายถึง ลิฟต์เพื่อใช้ส่งของไปยังระดับชั้นที่เจาะจงไว้ และผู้โดยสารเข้าไปอยู่ไม่ได้ โดยมีห้องลิฟต์ซึ่งเคลื่อนที่ตามรางบังคับในแนวดิ่ง

       ดังนั้นพอที่จะสรุปได้ว่าลิฟต์ต้องเป็นพาหนะจะใช้สำหรับขนส่งคนหรือวัสดุสิ่งของก็ได้ โดยมีห้องลิฟต์สำหรับบรรทุกคนหรือสิ่งของ  และต้องมีรางบังคับโดยเคลื่อนที่ในแนวดิ่งโดยไม่ได้กำหนดว่าจะใช้วิธีการ หรือ อุปกรณ์อะไรในการขับเคลื่อนขึ้นลง หรือ องค์ประกอบอื่นๆ และมีข้อสังเกตว่า มิใช่ว่าเครื่องจักรที่มีรอก มีสลิงจะต้องเป็นปั้นจั่นทั้งหมด

            ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างปั้นจั่นกับลิฟต์ก็คือ ลิฟต์ต้องมีห้องลิฟต์เสมอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลิฟต์ จะคิดเพียงแต่ว่าเป็นการใช้รอกไฟฟ้าเป็นตัวดึงห้องลิฟต์ ขึ้นลงในแนวดิ่ง จึงจัดว่าเป็นปั้นจั่นไม่ได้ เนื่องจากเครื่องจักรประเภทรอกที่เป็นปั้นจั่นนั้นจะไม่กล่าวถึงห้องลิฟต์ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของลิฟต์ และ ปั้นจั่นนั้นจะใช้ยกสิ่งของใดๆก็ได้โดยวิธีที่หลากหลาย มีการใช้อุปกรณ์ผูกมัด แต่ลิฟต์ขนส่งจะต้องมีห้องลิฟต์สำหรับการบรรทุก

การการทดสอบการรับน้ำหนักของลิฟต์ต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละร้อยของน้ำหนักการใช้งานสูงสุด
นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบและการทดสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของลิฟต์โดยวิศวกรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
นายจ้างใช้ลวดสลิงที่มีลักษณะตามข้อ 75 (1)(2)(3)(4)(5) และ(6) กับลิฟต์

การตรวจสอบและทดสอบลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราวและลิฟต์โดยสารชั่วคราว
(ลิฟต์ก่อสร้าง)

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ลิฟต์โดยสารชั่วคราว และลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราว พ.ศ.2553

ข้อ 3 นายจ้างที่มีการใช้ลิฟต์ที่มีความสูงตั้งแต่ 9 เมตรขึ้นไปต้องจัดให้มีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราวโดยสารชั่วคราวและลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราวภายใต้การควบคุมโดยวิศวกรอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ข้อ 4 ขณะที่มีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์หรือระบบควบคุมการทำงานของ ลิฟต์ นายจ้างต้องมีการใส่กุญแจหรือจัดให้มีระบบระมัดระวังป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้หรือใช้ลิฟต์ พร้อมทั้งติดป้าย “ห้ามใช้ลิฟต์” ให้ชัดเจน 
ข้อ 5 นายจ้างต้องแสดงข้อมูลและรายละเอียดทั่วไปของลิฟต์ดังนี้
(1) ยี่ห้อและประเทศผู้ผลิต
(2) รุ่น หมายเลขเครื่องและปีที่ผลิต
(3) น้ำหนักยกหรือพิกัดยกมากสุดของลิฟต์
(4) ชื่อผู้ผลิต ผู้นำเข้า
(5)  แบบรายการคำนวณและข้อมูลของวิศวกรผู้ออกแบบ กรณีเป็นมิตรที่นายจ้างสร้างลิฟต์เอง
ข้อ 6  กรณีที่นายจ้างมีการใช้ลิฟต์ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์ ให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน หัวข้อดังนี้
(1) โครงสร้างลิฟต์
(2) รอยเชื่อมต่อ
(3) สลักเกลียว แป้นเกลียว และหมุดย้ำ
(4) ฐานที่รองรับและจุดต่างๆ
(5) กว้านหรือตะขอ
(6) ระบบรอก เช่น สลัก ลูกปืน เพลา เฟือง
(7) เบรกหรืออุปกรณ์ควบคุมการหยุด
(8) ลวดสลิง
(9) ระบบหล่อลื่น
(10) สิ่งป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้งานจากส่วนที่เคลื่อนที่ได้
(11) อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า
(12) ระบบควบคุมการหยุด ระบบควบคุมน้ำหนักเกิน
(13) ระบบนิรภัยอัตโนมัติ
(14) ระบบไฟฟ้า
(15) ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆที่ผู้ผลิตกำหนดให้มีการตรวจสอบ

การตรวจสอบและทดสอบลิฟต์(ลิฟท์)

ลิฟต์(ลิฟท์)โดยสาร (Passenger Lift)
ลิฟต์(ลิฟทฺ์)ขนส่งวัสดุ (Material Lift)

 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒

ส่วนที่ 5
ลิฟต์

ข้อ 40  ในกรณีที่นายจ้างจัดให้มีลิฟต์ในการปฏิบัติงาน นายจ้างต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) จัดทำคำแนะนำอธิบายการใช้ลิฟต์และการขอความช่วยเหลือติดไว้ในห้องลิฟต์
(2) จัดทำคำแนะนำอธิบายการให้ความช่วยเหลือ ติดไว้ในห้องจักรกลและห้องผู้ดูแลลิฟต์
(3) จัดทำข้อห้ามใช้ลิฟต์ ติดไว้ที่ข้างประตูลิฟต์ด้านนอกทุกชั้นทุกชั้น
(4) จัดให้มีการตรวจสอบลิฟต์ก่อนใช้งานทุกวัน หากส่วนใดชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนใช้งาน 
(5) จัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายและติดป้ายห้ามใช้ลิฟต์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นได้ชัดเจนในระหว่างที่มีการซ่อมบำรุง การตรวจสอบ หรือการทดสอบลิฟต์

ข้อ 41 ลิฟต์ที่นายจ้างจะนำมาใช้ต้องมีรายละเอียดคุณลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ติดตั้งไว้ในที่มั่นคง แข็งแรงและเหมาะสม
(2) มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักหรือจำนวนคนโดยสารได้อย่างปลอดภัย
(3) มีมาตรการป้องกันมิให้ลิฟต์เคลื่อนที่ ในกรณีที่ประตูลิฟต์ยังไม่ปิด
(4) มีระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินและมีระบบระบายอากาศที่เพียงพอภายในห้องโดยสารของลิฟต์ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าดับ
(5) มีระบบแสงหรือเสียงเตือน ในกรณีที่มีการใช้ลิฟต์บรรทุกน้ำหนักเกินเกินพิกัดที่ผู้ผลิตกำหนด
(6) มีอุปกรณ์ตัดระบบการทำงานของลิฟต์เมื่อมีการใช้ลิฟต์บรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดที่ผู้ผลิตกำหนด

ข้อ 42 ในการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช้ การซ่อมบำรุง และการตรวจสอบลิฟต์นายจ้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะของลิฟต์แต่ละประเภทหรือคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตกำหนดไว้หากไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะหรือคู่มือการใช้งานดังกล่าวนายจ้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียดขคุณลักษณะหรือคู่มือการใช้งานที่วิศวกรได้กำหนดขึ้นเป็นหนังสือและเก็บผลการตรวจสอบและการทดสอบไว้ให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้

ข้อ 43 นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบและการทดสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของลิฟต์โดยวิศวกรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ การการทดสอบการรับน้ำหนักของลิฟต์ต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละร้อยของน้ำหนักการใช้งานสูงสุด

ข้อ 44 นายจ้างต้องตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบการทำงานของลิฟต์เป็นประจำทุกเดือน และเก็บผลการตรวจสอบไว้ให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้

ข้อ 45 นายจ้างต้องควบคุมดูแลมีให้ลูกจ้างหรือบุคคลใดดัดแปลงหรือทำให้ลิฟต์รับน้ำหนักได้เกินพิกัดที่ผู้ผลิตกำหนด

ข้อ 46 นายจ้างต้องจัดให้ลวดสลิงที่ใช้สำหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 4 และลวดสลิงที่ใช้สำหรับลิฟต์โดยสารมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 10 


ข้อ 47 นายจ้างใช้ลวดสลิงที่มีลักษณะตามข้อ 75 (1)(2)(3)(4)(5) และ(6) กับลิฟต์

 
 

รายการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ลิฟต์(ลิฟท์)

1.แบบลิฟต์
2.ผู้ผลิตลิฟต์
3.รายละเอียดคุณลักษณะ
4.มีการตรวจสอบทดสอบลิฟต์
5.สภาพโครงสร้างของลิฟต์
6.สภาพของฐานที่รองรับลิฟต์และจุดยึดต่างๆ
7.สภาพโครงสร้างของตู้ลิฟต์ ประตูลิฟต์ ลวดสลิงและรอกปิดเปิดประตู
8.สภาพของสลัก  ลูกปืน เพลา เฟือง โรลเลอร์
9.ขนาดของมอเตอร์ขับเคลื่อนตู้ลิฟต์
9.1 ขนาดมอเตอร์
9.2 ชนิดของระบบขับเคลื่อน
10.สภาพมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนตู้ลิฟต์
11.สภาพของเบรคและชุดควบคุมความเร็ว
11.1 สภาพเบรคของมอเตอร์ขับเคลื่อนตู้ลิฟต์
11.2.สภาพของชุดควบคุมความเร็ว
11.3 เส้นผ่าศูนย์กลางลวดสลิงชุดควบคุมความเร็ว
11.4 เส้นผ่าศูนย์กลางรอกของชุดควบคุมความเร็วลิฟต์
12.สภาพของลวดสลิงชุดควบคุมความเร็วตู้ลิฟต์
13.สภาพของน้ำมันเกียร์ หน้าแปลนเกียร์และเสื้อเกียร์
14.สภาพการสึกหรอของกลไกระบบควบคุม
15.สภาพการหล่อลื่นโดยทั่วไป
16.อุปกรณ์ไฟฟ้า
17.การทำงานของ  Limit  Switches
18.มีการดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของลิฟต์
19.ชุดลิมิตสวิทช์บนป้องกันตู้ลิฟต์
20.ชุดลิมิตสวิทช์ประตูลิฟต์
21.ชุดพิกัดน้ำหนักบรรทุก

สอบถามราละเอียดเพิ่มเติม
ขอใบเสนอราคา การตรวจลิฟต์

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 02-0665168
มือถือ     094-4167373
E-mail: admin@seac.co.th