ตรวจทดสอบ ลิฟต์

หน้าหลัก / ตรวจทดสอบ ลิฟต์

    บริการตรวจ ทดสอบลิฟต์ตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดกฎหมายฉบับเต็ม)

หลักเกณฑ์การตรวจลิฟต์
ตรวจ ทดสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของลิฟต์โดยวิศวกร อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้การทดสอบการรับน้ำหนักของลิฟต์ต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละร้อยของน้ำหนักการใช้งานสูงสุด
และการตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบการทำงานของลิฟต์ ตรวจ ทดสอบโดย “วิศวกร”  ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย

รายการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ลิฟต์
1.แบบลิฟต์
2.ผู้ผลิต
3.รายละเอียดคุณลักษณะ
4.มีการตรวจสอบทดสอบลิฟต์
5.สภาพโครงสร้างของลิฟต์
6.สภาพของฐานที่รองรับลิฟท์และจุดยึดต่างๆ
7.สภาพโครงสร้างของตู้ลิฟท์ ประตูลิฟท์ ลวดสลิงและรอกปิดเปิดประตู
8.สภาพของสลัก  ลูกปืน เพลา เฟือง โรลเลอร์
9.ขนาดของมอเตอร์ขับเคลื่อนตู้ลิฟต์
9.1 ขนาดมอเตอร์
9.2ชนิดของระบบขับเคลื่อน
10. สภาพมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนตู้ลิฟต์
11.สภาพของเบรคและชุดควบคุมความเร็ว
11.1 สภาพเบรคของมอเตอร์ขับเคลื่อนตู้ลิฟต์
11.2.สภาพของชุดควบคุมความเร็ว
11.3 เส้นผ่าศูนย์กลางลวดสลิงชุดควบคุมความเร็ว
11.4 เส้นผ่าศูนย์กลางรอกของชุดควบคุมความเร็วลิฟต์
12.สภาพของลวดสลิงชุดควบคุมความเร็วตู้ลิฟต์
13.สภาพของน้ำมันเกียร์ หน้าแปลนเกียร์และเสื้อเกียร์
14.สภาพการสึกหรอของกลไกระบบควบคุม
15.สภาพการหล่อลื่นโดยทั่วไป
16.อุปกรณ์ไฟฟ้า
17.การทำงานของ  Limit  Switches
18.มีการดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของลิฟต์
19.ชุดลิมิตสวิทช์บนป้องกันตู้ลิฟต์
20.ชุดลิมิตสวิทช์ประตูลิฟต์
21.ชุดพิกัดน้ำหนักบรรทุก

ต้องการใบเสนอราคา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-0665168
มือถือ 094-4167373, 094-4182662 E-mail: admin@seac.co.th