ตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี

หน้าหลัก / ตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี


บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี  ประกอบด้วยการตรวจวัดวัสดุ อุปกรณ์ และส่วนประกอบต่างๆ ของระบบไฟฟ้าตามประเภทผู้ประกอบกิจการ โดยกำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าของสถานประกอบกิจการเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบ และรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ตามกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม “กฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 และตามกฎหมายของกระทรวงแรงงาน ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558″

หลักเกณฑ์การตรวจสอบ
วิศวกรดำเนินการตรวจสอบทั่วไป , ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ,หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง, ตู้เมนสวิตช์ ,แผงย่อย ,บริเวณโดยรอบ, สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ

  • ตรวจสอบรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี (ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม)
  • ตรวจสอบรับรองความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า (ตามกฎกระทรวงแรงงาน)

ให้บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอื่นๆ  
1. งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน สถานประกอบการประจำปี
2. งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermo Scan)
3. รับรองแบบแปลนระบบไฟฟ้า Single line Diagram
4. งานเขียนแบบแปลนระบบไฟฟ้า (AutoCAD)
5. งานตรวจทดสอบ Air Circuit Breaker
6. งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย
– ระบบไฟฟ้าแรงสูง Drop Out Fuse ลูกถ้วย สวิทซ์เกียร์โหลดเบรกสวิทซ์
– ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100-3000 KVA
– ระบบไฟฟ้าแรงต่ำตู้ MDB ตู้ Capacitor Bank ตู้ย่อย DB, PB

ดาวน์โหลดแบบสอบถาม 

ต้องการใบเสนอราคา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-0665168
มือถือ 094-4167373, 094-4182662 E-mail: admin@seac.co.th