ตรวจสอบอาคาร

 ตรวจสอบอาคาร

            พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แนวทางของการปฏิบัติสำหรับอาคารต่างๆ ที่ทำการก่อสร้างภายใต้กฎหมาย ว่าด้วยการตรวจสอบอาคารเพื่อจัดให้มี
‘ผู้ตรวจสอบอาคาร’ ทำการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ของอาคาร โดยให้คำชี้แนะและให้ความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าของอาคาร ทำการแก้ไข ปรับปรุงตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งนอกจากการตรวจสอบอาคารแล้ว ยังมีสาเหตุในการใช้อาคารที่ทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆของอาคารมีการชำรุด บกพร่อง ถึงแม้ว่าจะมีการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี การที่มีการตรวจสอบอาคารโดยบุคคลากรจากภายนอก (Third Party) จะช่วยให้ทราบแนวทางในการจัดทำมาตรการและแผนการดำเนินงานดูแลอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้งานอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก
ซึ่งจะเป็นการพัฒนายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับอาคารดังกล่าวอีกทางหนึ่ง

ผู้ให้บริการ/ทีมงาน: วิศวกร/สถาปนิกที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ตรวจสอบอาคารกับกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ทำประกันวิชาชีพอย่างสมบูรณ์

13138a60e94c072470dcb78a23c4968b

form

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.