ตรวจ ทดสอบปั้นจั่น

หน้าหลัก / ตรวจ ทดสอบปั้นจั่น

 

บริการตรวจ ทดสอบปั้นจั่นตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒

นิยามตามกฎหมาย “ปั้นจั่น” หมายความว่า เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ และให้หมายความรวมถึงเครื่องจักรประเภทรอก ที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งด้วย (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดกฎหมายฉบับเต็ม)

หลักเกณฑ์การตรวจ ทดสอบปั้นจั่น
ตรวจ ทดสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของปั้นจั่น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามประเภทและลักษณะของงาน โดย “วิศวกร”  ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย

ประเภทและลักษณะของงานที่ใช้ปั้นจั่น
ปั้นจั่นสามารถแยกได้ตามประเภทและลักษณะของงานที่ใช้ปั้นจั่น ดังต่อไปนี้

1.ปั้นจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้าง
พิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ไม่เกิน 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 6 เดือน
พิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด มากกว่า 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 3 เดือน

2.ปั้นจั่นที่ใช้ในงานอื่น ๆ
พิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ตั้งแต่ 1 ตัน ไม่เกิน 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 1 ปี
พิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด มากกว่า 3 ตัน ไม่เกิน 50 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 6 เดือน
พิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด มากกว่า 50 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 3 เดือน

รายการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น (Detail  Test of Crane)

สิ่งที่จะได้รับหลังการให้บริการ
1.รายงานการตรวจ ทดสอบปั้นจั่นฉบับสมบูรณ์ (ปจ.1,ปจ.2)
2.รายงานการตรวจสภาพและการทดสอบ Load -Test

ต้องการใบเสนอราคา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-0665168

มือถือ 094-4167373, 094-4182662 E-mail: admin@seac.co.th