ตรวจ ทดสอบรถยก (Forklift)

หน้าหลัก / ตรวจ ทดสอบรถยก (Forklift)

   บริการตรวจสอบ รับรองระบบการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รถฟอร์คลิฟท์ (Forklift) ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นเชื้อเพลิง ปี พ.ศ. 2545  ข้อ ๗ การติดตั้งอุปกรณ์และส่วนควบของระบบก๊าซต้องได้รับการตรวจทดสอบรับรอง อย่างน้อยปีละครั้ง โดยวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ ดำเนินการตรวจสอบถังบรรจุก๊าซให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด จัดให้มีการติดตั้งที่ถูกต้องเหมาะสมกับการนำมาใช้งานกับรถฟอร์คลิฟท์ การตรวจสอบอุปกรณ์และส่วนประกอบของระบบก๊าซ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยโดยวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วิศวกรเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกร

บริการตรวจ ทดสอบความปลอดภัยรถยก (Forklift) ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒  ส่วนที่ ๔ จัดให้มี“การตรวจสอบ” หมายความว่า การตรวจพิจารณาความเรียบร้อยของชิ้นส่วนหรือกลไกการทำงานตามที่กำหนดไว้ “การทดสอบ” หมายความว่า การตรวจสอบและทดลองใช้งานชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือกลไกการทำงานของอุปกรณ์เพื่อความถูกต้องโดยวิศวกร ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

นิยามตามกฎหมาย “รถยก” หมายความว่า รถที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้สำหรับการยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ

หลักเกณฑ์การตรวจ ทดสอบ
ตรวจ ทดสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของรถยก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามประเภทและลักษณะของงาน โดย “วิศวกร” ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย

ต้องการใบเสนอราคา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-0665168
มือถือ 094-4167373, 094-4182662 E-mail: admin@seac.co.th