ตรวจสอบรถยก หรือโฟร์คลิฟท์ (Forklift)

หน้าหลัก / ตรวจสอบรถยก หรือโฟร์คลิฟท์ (Forklift)

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 สิงหาคม 2564)

การตรวจสอบ หมายความว่า การตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นส่วนหรือกลไกการทำงานของเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ภาชนะรับความดัน หรือภาชนะบรรจุก๊าซทนความดัน

การทดสอบ หมายความว่า การตรวจสอบ ทดลอง แลรับรองการใช้งานชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือกลไกการทำงานอุปกรณ์เพื่อความถูกต้องและปลอดภัย โดยบุคคลซึ่งขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9  หรือนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 11  แล้วแต่กรณี 

รถยก หมายความว่า รถที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้สำหรับการยกเคลื่อนย้ายสิ่งของ เช่น ฟอร์คลิฟต์(Forklift) หรือรถที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน

หมวด ๑ เครื่องจักร

ส่วนที่ ๑ บททั่วไป

ข้อ ๙ นายจ้างต้องดูแลให้ลูกจ้างซึ่งทำงานกับเครื่องจักรตรวจสอบเครื่องจักรนั้นให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัยก่อนการใช้งาน โดยเครื่องจักรดังต่อไปนี้นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบประจำปี

(๑) เครื่องจักรที่ใช้ในงานยกและงานขนย้าย ได้แก่ รถยก ระบบสายพานลำเลียง

                                                      ส่วนที่ 4 รถยก

ข้อ 34  ในการทำงานเกี่ยวกับรถยก นายจ้างต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

( 1)  การที่มีโครงหลังคาของรถยกที่มั่นคงแข็งแรง สามารถป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นได้ เว้นแต่รถยกที่ออกแบบมาให้ยกวัสดุสิ่งของที่มีความสูงไม่เกินศีรษะของผู้ขับขี่

( 2)  จะให้มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานตามข้อ 8 ไว้ที่รถยก  พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนให้ระวัง

(3)  ตรวจสอบรถยกให้มีสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัยก่อนการใช้งานทุกครั้ง จะต้องมีสำเนาเอกสารการตรวจสอบไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

( 4)  อันที่มีสัญญาณเสียงหรือแสงเตือนภัยในขณะทำงานตาม ตามความเหมาะสมของการใช้งาน

(5) การที่มีอุปกรณ์ช่วยการมองเห็นตามสภาพในการทำงาน เช่น กระจกมองข้าง

( 6)  ให้ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่ขับรถยกชนิดนั่งขับสวมใส่เข็มขัดนิรภัยในขณะทำงานบนรถตลอดเวลา

ข้อ 35  นายจ้างต้องไม่ดัดแปลงหรือกระทำการใดขับรถยกที่มีผลทำให้ความปลอดภัยในการทำงานลดลง เว้นแต่กรณีที่นายจ้างดัดแปลงรถยกเพื่อใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง และได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานแล้ว

ข้อ 36  นายจ้างต้องควบคุมดูแลบริเวณที่มีการเติมประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่สำหรับรถยกที่ใช้ไฟฟ้าให้อยู่ห่างจากบริเวณที่ลูกจ้างทำงานได้อย่างปลอดภัย และจัดให้มีมาตรการเกี่ยวกับการระบายอากาศเพื่อป้องกันการสะสมของไอกรด และไอระเหยของไฮโดรเจนการประจุไฟฟ้า

ข้อ 38  นายจ้างต้องติดตั้งกระจกนูนหรือวัสดุที่มีคุณสมบัติรายการไว้ที่บริเวณทางแยกทางโค้งที่มองไม่เห็นเส้นทางข้างหน้า

 ข้อ 39  นายจ้างต้องจัดทางเดินรถยกให้มีความมั่นคงแข็งแรง และสามารถรองรับน้ำหนักรถรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกของรถยกได้อย่างปลอดภัย

 ข้อ 40  นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยก ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้รถยกแต่ละประเภท ปลอดภัยในการขับรถยก การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยก โดยวิทยากรซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับรถยก ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด

ข้อ 41 นายจ้างต้องควบคุมดูแลการนำรถยกไปใช้ปฏิบัติงานใกล้สายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า โดยต้องมีระยะห่างเพื่อความปลอดภัย ดังต่อไปนี้

  1. สายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันไม่เกิน 69 kv ต้องห่างไม่น้อยกว่า 3.1 เมตร
  2. สายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันเกิน 69 kv แต่ไม่เกิน 115 kv ต้องห่างไม่น้อยกว่า 3.3 เมตร
  3. สายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันเกิน 115 kv แต่ไม่เกิน 230 kvต้องห่างไม่น้อยกว่า 4 เมตร
  4. สายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันเกิน 230 kv แต่ไม่เกิน 500 kvต้องห่างไม่น้อยกว่า 6 เมตร

 ข้อ 42 นายจ้างต้องควบคุมดูแลไม่ให้ผู้อื่นนอกจากผู้ขับรถยกโดยสารขึ้นไปบนส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยก

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รถฟอร์คลิฟท์ (Forklift) ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นเชื้อเพลิง ปี พ.ศ. 2545  
  ข้อ ๗ การติดตั้งอุปกรณ์และส่วนควบของระบบก๊าซต้องได้รับการตรวจทดสอบรับรอง อย่างน้อยปีละครั้ง โดยวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 

ถังก๊าซทีใช้กับรถโฟลฺคลิฟท์ มอก.27
ลิ้นบรรจุ ลิ้นจ่าย ลิ้นนิรภัย มอก.370


บริการตรวจสอบประจำปี ความปลอดภัยรถยก (Forklift) , Power Pallet Truck, Power Pallet stacker

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564

บริการตรวจสอบ รับรอง
รถโฟร์คลิฟท์ (Forklift) ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง (LPG) 

รถโฟร์คลิฟท์ติดแก๊ส 

 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รถฟอร์คลิฟท์ (Forklift) ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นเชื้อเพลิง ปี พ.ศ. 2545  

โดย สามัญวิศวกรเครื่องกล

เอกสารรับรองการตรวจสอบระบบใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงของรถโฟร์คลิฟท์

ต้องการใบเสนอราคา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 02-0665168
มือถือ 094-4167373
E-mail: admin@seac.co.th