ตรวจ ทดสอบ กระเช้าไฟฟ้า Electric Hoist, Gondora

หน้าหลัก / ตรวจ ทดสอบ กระเช้าไฟฟ้า Electric Hoist, Gondora

 บริการตรวจ ทดสอบกระเช้าไฟฟ้าตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒

นิยามตามกฎหมาย ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้“ เครื่องจักร ” หมายความว่า สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสำหรับก่อกำเนิดพลังงานเปลี่ยนสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยกำลังน้ำ
ไอน้ำ เชื้อเพลิง ลม ก๊าซ ไฟฟ้ า หรือพลังงานอื่น และ หมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ ล้อตุนกำลัง รอก สายพาน เพลา เฟือง หรือสิ่งที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งเครื่องมือกล
 (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดกฎหมายฉบับเต็ม)

หลักเกณฑ์การตรวจ ทดสอบ
ตรวจ ทดสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของกระเช้าไฟฟ้า อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามประเภทและลักษณะของงาน โดย “วิศวกร”  ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย

ต้องการใบเสนอราคา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-0665168
มือถือ 094-4167373, 094-4182662 E-mail: admin@seac.co.th