ตรวจสอบและทดสอบเครื่องจักร ปั้นจั่น และลิฟต์ทุกชนิด (ตามกฎหมาย)

หน้าหลัก / ตรวจสอบและทดสอบเครื่องจักร ปั้นจั่น และลิฟต์ทุกชนิด (ตามกฎหมาย)

บริการงานตรวจและทดสอบ

บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

          ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตาม พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 จากสภาวิศวกร เลขทะเบียน 2140/65

          ได้รับใบอนุญาตให้บริการทดสอบ ตามมาตรา 11 แห่ง พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้ให้บริการ ทดสอบเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การทดสอบ ตามข้อ ๑๒๑

         การทดสอบเครื่องจักร (ลิฟต์  เครื่องจักรใช้สำหรับยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง และรอก) เลขที่ใบอนุญาต 0601-03-2565-0081

         การทดสอบปั้นจั่น   เลขที่ใบอนุญาต 0602-03-2565-0081

         การทดสอบหม้อน้ำ  เลขที่ใบอนุญาต 0603-03-2565-0063

วิศวกรซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 

พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๘ ให้นายจ้างบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง
            การกําหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจัดทําเอกสารหรือรายงานใด โดยมีการตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคล หรือนิติบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง

มาตรา ๙ บุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้คําปรึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ จะต้อง ขึ้นทะเบียนต่อสํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
          คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน การขึ้นทะเบียน การออกใบแทนการขึ้นทะเบียน การเพิกถอน ทะเบียน การกําหนดค่าบริการ และวิธีการให้บริการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๑ นิติบุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรองประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้คําปรึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ จะต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี
          คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต การขออนุญาต การอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบ แทนใบอนุญาต การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต การกําหนดค่าบริการ และวิธีการให้บริการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ  พ.ศ. ๒๕๖๔

“การทดสอบ” หมายความว่า การตรวจสอบ ทดลอง และรับรองการใช้งานชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือกลไกการทำงานของอุปกรณ์เพื่อความถูกต้องและปลอดภัย โดยบุคคลซึ่งขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แล้วแต่กรณี

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๒๑ ให้วิศวกรตามกฎกระทรวงนี้เป็นผู้ทดสอบการดำเนินการตามข้อ ๔๕ ข้อ ๕๔ข้อ ๕๕ ข้อ ๕๗ ข้อ ๕๘ ข้อ ๖๓ ข้อ ๑๐๕ ข้อ ๑๐๗ ข้อ ๑๐๙ ข้อ ๑๑๐ ข้อ ๑๑๑ข้อ ๑๑๓ และข้อ ๑๑๔ จนกว่าจะได้มีบุคคลซึ่งขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วแต่กรณี

*มีบุคคลซึ่งขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง แบบการทดสอบปั้นจั่น (ประกาศในราชกิจจาฯ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕)

กฎกระทรวง “กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558”

ข้อ ๑๒ นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และให้บุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วแต่กรณี เป็นผู้จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองไว้ เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด

*มีบุคคลซึ่งขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565

รถเครน(Mobile Crane) Hiab, Crawler Crane,ปั้นจั่นเคลื่อนที่อื่นๆ ออกเอกสาร ปจ.2
ปั้นจั่นเหนือศีรษะ(Overhead Crane),Gantry Crane ,Hoist, ปั้นจั่นอยู่กับที่อื่นๆ ออกเอกสาร ปจ.1
ลิฟต์โดยสาร (Passenger Lift), ลิฟต์ขนส่งวัสดุ, ลิฟต์ขนส่งชั่วคราวและโดยสารชั่วคราว(ในงานก่อสร้าง)
ตรวจสอบ รถยก (Forklift) ตามกฎกระทรวงแรงงานฯ ตรวจรับรองระบบแก๊ส LPG สำหรับรถโฟร์คลิฟท์ ตามประกาศกรมโรงงานฯ
ตรวจและทดสอบ กระเช้าแขวน (Suspended Platform), กระเช้าไฟฟ้า Gondola, กระเช้านั่งร้าน รถกระเช้า Boom Lift, Aerial Work Platform MEWP, Vertical Mast, X-Lift or Scissor Lift
ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี