แผนฝึกอบรม จป.เทคนิคขั้นสูง ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ดาวน์โหลดรายละเอียด
ดาวน์โหลดแผนประจำปี

รายละเอียดการฝึกอบรมและสัมมนา
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง

     ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้นายจ้างในสถานประกอบกิจการทั้ง 4 ประเภทกิจการ ได้แก่ กิจการการผลิต การก่อสร้าง การขนส่ง สถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 100 คน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง ประจำสถานประกอบกิจการอย่างน้อย 1 คน เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยคุณสมบัติประการหนึ่งของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง คือ ต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด ซึ่งมีระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน 30 วันหรือ 180 ชั่วโมง

ทางผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัย ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฝึกอบรมและสัมมนานี้นั้น จะช่วยให้พนักงาน หรือ “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง” สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การลดการประสบอันตรายและการสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สินของสถานประกอบกิจการ

ดังนั้นเพื่อให้การฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง เป็นไปตามมาตรฐาน และมีแนวทางการฝึกอบรมที่ชัดเจน บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการจัดฝึกอบรมและสัมมนาครั้งนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถวางแผนการแก้ไขและป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานได้
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าอบรมต้องเป็น “ลูกจ้าง” ที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้.-
(๑) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
(๒) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า และผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด

สอบถามรายละเอียด โทร.: 0-2336-0433-34 มือถือ: 088-913-2833
ส่งใบสมัครเข้าร่วมอมรมได้ที่ แฟกซ์: 0-2336-0432 E-mail: admin@seac.co.th

                                                                               

    อัตราค่าลงทะเบียน

หลักสูตร ก่อน Vat 7% รวม vat7% ราคาสุทธิ
( รวม vat7% และหักภาษี 3%)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับเทคนิคขั้นสูง
(สำหรับผู้เริมต้น -อบรมเต็มเวลา)
22,000 23,540 22,880
ทบทวนรายหมวดวิชาที่ ๑ 5,990 6,409.30 6,229.60
ทบทวนรายหมวดวิชาที่ ๒ 5,990 6,409.30 6,229.60
ทบทวนรายหมวดวิชาที่ ๓
 
5,990 6,409.30 6,229.60
ทบทวนรายหมวดวิชาที่ ๔ 5,990 6,409.30 6,409.30
ทบทวนรายหมวดวิชาที่ ๕ 5,990 6,409.30 6,409.30
ทบทวนรายหมวดวิชาที่ ๖ 5,990 6,409.30 6,409.30

 

 

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนข้างต้นนี้ยังไม่รวม vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีเป็นสมาชิก www.seac.co.th รับส่วนลด 10% )

 

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.