อบรมหลักสูตร การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น ตามกฎหมาย

หน้าหลัก / อบรมหลักสูตร การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น ตามกฎหมาย

การอบรม ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น และ ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

SE&C
          ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น (เครน) หรือผู้ที่จะต้องทำงานกับปั้นจั่นในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างอันตรายมีความเสี่ยงสูงและมีระบบการทำงานของปั้นจั่น (เครน) ที่หลากหลายรูปแบบการทำงาน เช่น การบังคับปั้นจั่น การผูกมัด การยกเคลื่อนย้ายวัสดุ การใช้สัญญาณมือ การอ่านค่าตารางพิกัดการยก การเลือกใช้และการตรวจสอบอุปกรณ์การยก การประเมินน้ำหนักสิ่งของ วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย รวมถึงระบบเครื่องยนต์ดีเซลระบบไฮดรอลิกเบื้องต้น คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตามระยะเวลา ระบบทั้งหลายนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานต่อไป
      SE&C มุ่งมั่นที่จะฝึกอบรมให้แก่ผู้สนใจทุกท่าน เพื่อนำเทคนิคและความรู้ที่ถูกถ่ายทอดจากผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นสามัญวิศวกรเครื่องกล โดยมีความรู้ทั้งทางด้านวิศวกรรม กฎหมาย อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน  เป็นผู้บรรยายและฝึกปฏิบัติจริงตามประเภทของปั้นจั่น  เช่น รถปั้นจั่น รถเฮี้ยบ ปั้นจั่นหอสูง ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง เรือปั้นจั่น
ทำไมต้องเลือกใช้บริการของ SE&C ?
   
จุดเด่นของเราคือ “วิทยากรหรือผู้สอน” มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นทุกชนิดที่กล่าวมาและสามารถสอนเชิงลึกในการคำนวณโดยหลักวิศวกรรมประยุกต์เพื่อการทำงานการผลิต งานกก่อสร้าง งานด้านความปลอดภัยและวิศวกรรม โดย อาจารย์ วรเศรษฐ์ ชลศิริพงษ์ รวมถึง คู่มือฝึกอบรม” ที่ไม่เหมือนใคร  ทำการแปลเอกสารภาษาต่างประเทศมาเป็นภาษาไทย เพราะปั้นจั่น (เครน) ส่วนใหญ่มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษ ท่านได้นำมาแปลและเชื่อมโยงกับหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงข้อบังคับตามกฎหมายไทยไว้ในเล่มเดียว (ลิขสิทธิ์ที่นี่ที่เดียว)  จุดเด่นที่สำคัญของเราอีกอย่างคือ  “ความน่าเชื่อถือในการจัดฝึกอบรม”  ยืนยันว่าสามารถจัดฝึกอบรมได้ทุกรุ่นตามแผนที่ประกาศ
เนื้อหาหลักสูตร ครอบคลุมประเด็นและเรื่องที่สำคัญ ซึ่งผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นจะต้องรู้
 • การทำแผนการยก (Lifting Plan)
 • ความรู้เรื่อง Load Chart
 • การหาขนาดแผ่นรองขาเครน และ ปัจจัยที่มีผลต่อการทรุดตัวของขาเครน
 • การคำนวณหาค่าแรงดึงในสลิง
 • การหาจุดศูนย์ถ่วง

“ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น” หมายความว่า ผู้ที่ทำหน้าที่อำนวยการใช้ หรือสั่งการ ให้ผู้บังคับปั้นจั่นปฏิบัติตาม ตลอดจนพิจารณาพิกัดน้ำหนักที่จะทำการยก

“ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น"  ทำหน้าที่อำนวยการใช้ หรือสั่งการ ให้ผู้บังคับปั้นจั่นปฏิบัติตาม ตลอดจนพิจารณาพิกัดน้ำหนักที่จะทำการยก

“ผู้บังคับปั้นจั่น” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีหน้าที่บังคับการทำงานของปั้นจั่นตามความต้องการ

การอบรม คนขับเครน ผู้บังคับเครน Crane Operator หรือ ผู้บังคับปั้นจั่นตามกฎหมาย
มี 2 หลักสูตร โดยแยกตามชนิดของปั้นจั่น

1. หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น
(ผู้บังคับ Overhead Crane, Gantry Crane)

2. หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น
(คนขับ รถเครนทุกชนิด Mobile Crane รถเฮี๊ยบ  Tower Crane เครนเรือ)

“ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น” หมายความว่า ผู้ที่ทำหน้าที่ใช้สัญญาณมือหรือสัญญาณสื่อสารชนิดอื่นกับผู้บังคับปั้นจั่น
(Signal man, Blank Man,ผู้ให้สัญญาณเครน)

“ผู้ยึดเกาะวัสดุ” หมายความว่า ผู้ทำหน้าที่ผูก มัด หรือเกี่ยววัสดุที่ให้ปั้นจั่นยก
(Rigger ,ริกเกอร์)

ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น

           คนขับเครน บังคับเครน ขับเฮี๊ยบ ขับโมบาย Crane Operator  ริกเกอร์ Rigger ผูกมัด ยึดเกาะวัสดุ คนให้สัญญาณเครน คนบอกเครน Signal Man ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น ซึ่งตามกฎหมายนายจ้างต้องจัดฝึกอบรมและผ่านการทดสอบจึงจะสามารถให้ปฏิบัติงานได้

การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นต้องปฏิบัติตาม  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

มีสาระสำคัญคือ
1. บังคับเฉพาะการปฏิบัติงานกับปั้นจั่นทุกชนิดที่มีขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ตามที่ผู้ผลิตกำหนดตั้งแต่ ๑ ตันขึ้นไป
2. นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ๔ ลักษณะดังต่อไปนี้ผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนด คือ
    1. ผู้บังคับปั้นจั่น
    2. ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
    3. ผู้ยึดเกาะวัสดุ
    4. ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

“ผู้บังคับปั้นจั่น” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีหน้าที่บังคับการทำงานของปั้นจั่นตามความต้องการ
“ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น” หมายความว่า ผู้ที่ทำหน้าที่ใช้สัญญาณมือหรือสัญญาณสื่อสารชนิดอื่นกับผู้บังคับปั้นจั่น
“ผู้ยึดเกาะวัสดุ” หมายความว่า ผู้ทำหน้าที่ผูก มัด หรือเกี่ยววัสดุที่ให้ปั้นจั่นยก
“ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น” หมายความว่า ผู้ที่ทำหน้าที่อำนวยการใช้ หรือสั่งการ ให้ผู้บังคับปั้นจั่นปฏิบัติตาม ตลอดจนพิจารณาพิกัดน้ำหนักที่จะทำการยก

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นเข้าข่ายลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือหลายลักษณะก็ได้
ไม่จำเป็นจะต้องครบทั้ง 4 ลักษณะ (บางที่ใช้คำว่า 4 ผู้ ในกฎหมายไม่มีคำว่า 4 ผู้ และกฎหมายไม่ได้บังคับให้ลูกจ้างต้องปฏิบัติงานได้ทั้ง 4 ผู้ จะ 1 ผู้ 2 ผู้ 3 ผู้ ก็ได้  ตามลักษณะงานที่ลูกจ้างผู้นั้้นๆได้ทำอยู่หรือปฏิบัติได้จริง เช่น ผู้บังคับปั้นจั่นจะต้องมีความสามารถขับเครนได้ หรือ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น โดยเฉพาะรถปั้นจั่น ควรจะต้องเป็นหัวหน้างานจะต้องสามารถทำแผนการยกได้)

 1. ให้นายจ้างจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรม วัน เวลา พร้อมรายชื่อวิทยากรเก็บไว้ ณ สถานประกอบการหรือสำนักงานของนายจ้างพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ตลอดเวลา
 2. จะต้องมีการอบรมทบทวนทุกๆ ๒ ปี หรือ เมื่อมีอุบัติเหตุสูงขึ้นหรือร้ายแรง หรือ มีการใช้ปั้นจั่นที่ต่างชนิดจากเดิม
 3. ผู้จัดจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 
    1. แจ้งกำหนดการฝึกอบรมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการจัดอบรม
    2. จัดให้ผู้เข้าได้รับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตรที่กำหนด
    3. จัดให้มีการวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยกว่า ๖๐ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    4. ออกใบรับรองให้ผู้ผ่านการอบรม (ในการออกใบรับรองนั้น ให้ออกให้เฉพาะผู้ผ่าน อันหมายถึง สอบผ่านตามเกณฑ์เท่านั้น)

6. กฎหมายกำหนดเรื่องจำนวนคนผู้เข้าอบรมภาคทฤษฎีไว้ห้องละไม่เกิน ๖๐ คนต่อวิทยากรอย่างน้อย ๑ คน หมายความว่า ผู้จัดไม่สามารถจัดอบรมภาคทฤษฎีเกินกว่า ๖๐ คนในแต่ละครั้ง แม้จะมีวิทยากรมากกว่า ๑ คนก็ตาม
    ในการทดสอบภาคปฏิบัติกำหนดให้ต้องจัดให้มีวิทยากรอย่างน้อย ๑ คนและปั้นจั่น ๑ เครื่องต่อผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิน ๒๐ คน สำหรับกรณีนี้ถ้ามีผู้เข้ารับการอบรมมากกว่า ๒๐ คน ก็ต้องเพิ่มวิทยากรและปั้นจั่นตามจำนวนผู้เข้าอบรมทุกๆไม่เกิน ๒๐ คน และต้องทดสอบในสถานที่จริงหรือมีลักษณะเสมือนสถานที่จริง

7. กฎหมายกำหนดรายละเอียดเนื้อหาวิชาในแต่หลักสูตร และ หลักสูตรไว้ ๕ หลักสูตรดังนี้
     1. หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น
     2. หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น
     3. หลักสูตร ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
     4. หลักสูตร ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
     5. หลักสูตรอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

หลักสูตร การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น และ ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (ตามกฎหมาย)
Public Training 2021(2564)

หลักสูตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น วันที่อบรม ค่าลงทะเบียน
(ไม่รวม Vat 7%)
 
ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (ตามกฎหมาย)

 

22 – 24 ก.ย.(เปิดรับสมัคร)

6 – 8 ต.ค.(เปิดรับสมัคร)

20 – 22 ต.ค.

 
4,700 บาท
 
ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น 
ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น (ตามกฎหมาย)
รายละเอียด
สมัครอบรม Click

 

22 – 24 ก.ย.(เปิดรับสมัคร)

6 – 8 ต.ค.(เปิดรับสมัคร)

20 – 22 ต.ค.

 

 

4,700 บาท

หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น วันที่อบรม ค่าลงทะเบียน
(ไม่รวม Vat 7%)
 
ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (ตามกฎหมาย)

 

15 ต.ค.(เปิดรับสมัคร)

12 พ.ย.(เปิดรับสมัคร)

 

 
2,500 บาท
หลักสูตร Rigging Slinging and Signal Man  วันที่อบรม ค่าลงทะเบียน
(ไม่รวม Vat 7%)
 
Rigging Slinging and Signal Man

รายละเอียด
สมัครอบรม Click

 

22 – 24 ก.ย.(เปิดรับสมัคร)

6 – 8 ต.ค.(เปิดรับสมัคร)

20 – 22 ต.ค.

4,700 บาท

หลักสูตร Rigging Slinging and Signal Man Refresh  วันที่อบรม ค่าลงทะเบียน
(ไม่รวม Vat 7%)
 
Rigging Slinging and Signal Man Refresh

รายละเอียด
สมัครอบรม Click

 

15 ต.ค.(เปิดรับสมัคร)

12 พ.ย.(เปิดรับสมัคร)

 

2,500 บาท

 

SE&C

อัตราค่าลงทะเบียน (ไม่รวม Vat 7%)

หลักสูตร 1-5  ท่าน 6-10 ท่าน 11-20 ท่าน

ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น 
ผู้บังคับปั้นจั่น  ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (ตามกฎหมาย)

 

4,700 บาท

 

4,500 บาท

 

4,300 บาท

ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น (ตามกฎหมาย)

 

4,700 บาท

 

4,500 บาท

 

4,300 บาท

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 2,500 บาท 2,300 บาท 2,000 บาท

Down Load

 1. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ พ.ศ. 2552
 2. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 (ประกาศ 6 สิงหาคม 2564 มีผลบังคับเมื่อพ้น 90  วัน นับแต่วันประกาศ)
 3. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
 4. ประกาศกรมสวัสดิ์การและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดรูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
 5. ประกาศกรมสวัสดิ์การและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น
 6. กฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (2563) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 7. บทความเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทรุดของขาค้ายันรถปั้นจั่นล้อยาง ชนิดบูมไฮดรอลิก”  (A Study of Factor effect to Ground Penetration Hydraulic Mobile Crane’s Outriggers) โดย นาย  วรเศรษฐ์ ชลศิริพงษ์ และ รศ.รอ.พิพัฒน์ สอนวงษ์
 8. แบบฟอร์มทำแผนการยก (Lifting Plan)

แผนการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น” 2021(2564)

สมัครอบรม Click

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ขอใบเสนอราคา
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

โทร       02-0665168
มือถือ     094-4167373
E-mail: admin@seac.co.th