เกี่ยวกับเรา

หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา

บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
Safety Environment and Consultant Co., Ltd.

สถานที่ตั้ง  :   สำนักงานใหญ่ เลขที่ 24/35 หมู่ที่ 1 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ที่ตั้งศูนย์ฝึกอบรม SE&C : เลขที่ 333/248 หมู่บ้านกฤษณา-สุวรรณภูมิ หมู่ที่ 2 ซอยกิ่งแก้ว14/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์   :    02-066-5168
มือถือ       :    094-416-7373
E-Mail    :   admin@seac.co.th

Website :   www.seac.co.th

บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ใช้ชื่อย่อว่า  SE&C ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2556

SE&C ถือว่าเป็นบริษัทหนึ่งที่มีความเป็นผู้นำในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางด้านจัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบกิจการ โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญและชำนาญการที่ได้รับรองโดยสถาบันวิศวกรรม และกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ซึ่งผ่านการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐมีคุณวุฒิและคุณสมบัติถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ SE&C ให้บริการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน, ระดับบริหาร, ระดับเทคนิค และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และหลักสูตรอื่นๆ บรรยายโดยใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น รวมถึงการตรวจและทดสอบเครื่องจักร ปั้นจั่น  ลิฟต์ขนส่ง ลิฟต์โดยสาร Forklift MEWP โดยวิศวกรผู้ชำนาญการ

บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (SE&C)

สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในรูปแบบ PUBLIC TRAINING และ  IN HOUSE TRAINING

เป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากสภาวิศวกร เลขทะเบียน 2140/65

เป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 11 จากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้ให้บริการ ทดสอบเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การทดสอบ ตามข้อ ๑๒๑

การทดสอบเครื่องจักร (ลิฟต์  เครื่องจักรใช้สำหรับยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง และรอก) เลขที่ใบอนุญาต 0601-03-2565-0081

การทดสอบปั้นจั่น   เลขที่ใบอนุญาต 0602-03-2565-0081

การทดสอบหม้อน้ำ  เลขที่ใบอนุญาต 0603-03-2565-0063

วิศวกรซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9


วิสัยทัศน์

SE&C ให้ความสำคัญ  ใส่ใจในความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ขนส่ง ก่อสร้าง หรือบริษัทที่ให้บริการทั่วไป  บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้คำมั่นสัญญาการให้บริการแก่ลูกค้า ตั้งแต่การทำงานในส่วนของระบบเอกสาร  การติดต่อประสานงาน และการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล โดยบุคลากรที่ชำนาญการ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าทั้งราคาและคุณภาพ

วัตถุประสงค์

Ø เพื่อให้การบริการอบรมและสัมมนาด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งภายในสถานประกอบกิจการและภายนอกสถานประกอบกิจการ

Ø เพื่อเป็นศูนย์กลางในเรื่องความปลอดภัย และพัฒนาความรู้สู่ภาคอุสาหกรรมเทคโนโลยีและรวดเร็วต่อข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมาย หรือการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการทำงานต่างๆอย่างถูกต้องและถูกวิธี

Ø เพื่อพัฒนาศักยภาพของลูกจ้างในการทำงานตามลักษณะของสถานประกอบการ ให้เกิดประสิทธิภาพในธุรกิจของลูกค้า

Ø เพื่อตรวจและทดสอบเครื่องมือเครื่องจักร ปั้นจั่น เครน Crane รถเครน ลิฟต์ขนส่ง ลิฟต์โดยสาร รถยก  รถเฮี้ยบ รอกโซ่ อุปกรณ์ช่วยยก MEWP รถกระเช้า กระเช้านั่งร้าน Gondora

หลากหลายบริการ ใส่ใจกับงานทุกประเภท SE&C ชื่อนี้ที่คุณมั่นใจ