กูรูความรู้ใหม่

หน้าหลัก / กูรูความรู้ใหม่

ถาม-ตอบ เรื่องบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย

การเก็บรักษาวัตถุอันตราย
ฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ถาม: สถานประกอบการต้องจัดให้มีบุคลากรเฉพาะฯ เมื่อไหร่ ?

ตอบ: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔

ถาม ใครบ้างต้องดำเนินการจัดให้มีบุคลากรเฉพาะฯ ?

ตอบ: ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดให้ผู้ที่ต้องดำเนินการจัดให้มีบุคลากรเฉพาะฯ ได้แก่ผู้ประกอบการวัตถุอันตราย ซึ่งหมายถึง ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายไม่รวมวัตถุอันตรายที่เก็บในภาชนะบรรจุที่เป็นแท็งก์ (Tank) ไซโล (Silo) ภาชนะบรรจุก๊าซเหลวเย็นจัด

ถาม กรณีมีการใช้วัตถุอันตรายตามข้อ ๓) โดยใช้ในห้องแล็บ ไม่มีเก็บรักษาในคลังสินค้า (Warehouse) จะต้องมีบุคลากรเฉพาะฯ หรือไม่ ?

ตอบ: ไม่ต้องจัดให้มีบุคลากรเฉพาะฯ แต่หากมีการเก็บไว้ในคลังสินค้าต้องจัดให้มีบุคลากรเฉพาะฯ

ถาม ผู้ที่ประสงค์จะเป็นบุคลากรเฉพาะฯ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างฯ

ตอบ: มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรที่กำหนดให้เรียนวิชาเคมีไม่น้อยกว่า ๘ หน่วยกิต หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีประสบการณ์หน้าที่รับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตรายไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๒) ต้องผ่านการทดสอบวัดความรู้ตามหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน อุตสาหกรรมกำหนดได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐

ถาม สถานประกอบการวัตถุอันตรายลักษณะใด ต้องมีบุคลากรเฉพาะฯ ?

ตอบ: ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม หมวด ๑ ข้อ ๔ กำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายที่มีลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
๑) ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ปริมาณรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ เมตริกตันต่อปีขึ้นไป
๒) ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่มีพื้นที่การเก็บรักษาวัตถุอันตราย ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๓) ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่เป็นวัตถุไวไฟ หรือวัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์

ถาม เมื่อชำระค่าสมัครสอบที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยแล้ว หากต้องการใบเสร็จรับเงินต้องทำอย่างไร ?

ตอบ: ให้นำหลักฐานการชำระเงินมาเปลี่ยนเป็นใบรับเงินได้ที่กองคลัง กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ชั้น ๑)ได้ในวันและเวลาราชการ

ถาม เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว สามารถเลือกวัน และเวลาสอบได้ทันทีหรือไม่ ?

ตอบ: ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การทดสอบวัดความรู้หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบกำหนดให้ผู้สมัครสอบสามารถเลือกวันและเวลาสอบ ได้ภายหลัง ๒ วันทำการนับจากวันที่ชำระค่าสมัครสอบ

ถาม เมื่อสอบผ่านและจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะฯ แล้ว มีอายุกี่ปี และต้องต่ออายุหรือไม่ ?

ตอบ: หลังจากได้รับการจดทะเบียนแล้ว ไม่มีกำหนดหมดอายุ ยกเว้น กรณีการขาดคุณสมบัติหรือบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๑๐ ของประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งมีบุคลากร การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๑
จะถูกยกเลิกการจดทะเบียนได้

ถาม บุคลากรเฉพาะฯ ๑ คน จะประจำสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายได้กี่แห่ง ?

ตอบ: บุคลากรเฉพาะฯ ๑ คน ประจำสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายได้ ๑ แห่งเท่านั้น แต่ใน ๑ แห่ง สามารถมีบุคลากรเฉพาะฯ ได้มากกว่า ๑ คน

ถาม ควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนเข้ารับการทดสอบ ?

ตอบ: การเตรียมตัว
๑) ศึกษาจากคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์สำนักควบคุมวัตถุอันตราย หรือซื้อได้ที่กองคลัง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๒) ศึกษาจากระบบ e-learning ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือจากแผ่น CD โดยขอรับได้ที่สำนักควบคุมวัตถุอันตราย ห้อง ๕๐๔ (แจกฟรี)

ถาม ข้อสอบมีทั้งหมดกี่ข้อ ต้องสอบได้เท่าใด จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบ ?

ตอบ: ข้อสอบเป็นแบบปรนัยมี ๑๐๐ ข้อ (๑๐๐ คะแนน) ต้องสอบได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ คะแนนจึงจะถือว่าผ่าน เกณฑ์การทดสอบ

ฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

SE&C ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล กรมโรงงานอุตสาหกรรม