หลักสูตร การจัดทำแผนการยก (Lifting Plan)
สำหรับผู้ควบคุมการใช้รถปั้นจั่น

Lifting Plan
Range Diagram
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการยก (Lifting Plan)
Load Chart

บทบาทและหน้าที่ของผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 สิงหาคม 2564 มีผลบังคับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564)

“ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการใช้ หรือสั่งการให้ผู้บังคับปั้นจั่นปฏิบัติตาม ตลอดจนพิจารณาน้ำหนักที่จะทำการยกและจัดทำแผนการยก

 

ข้อ ๘๔ การทำงานเกี่ยวกับรถปั้นจั่นที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ นายจ้างต้องจัดให้มีการจัดทำแผนการยก และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามแผนการยกนั้น เพื่อให้ลูกจ้างปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
(๑) การใช้ปั้นจั่นตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปในการยกวัสดุสิ่งของ
(๒) การยกวัสดุสิ่งของที่มีน้ำหนักมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามตารางการยกสิ่งของตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานตามข้อ ๕๖
(๓) การทำงานของปั้นจั่นใกล้สายไฟฟ้าที่มีระยะน้อยกว่าระยะที่กำหนดในข้อ ๖๘
(๔) การยกวัสดุสิ่งของที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของจุดศูนย์ถ่วงของวัสดุสิ่งของที่ทำการยก
(๕) การยกวัสดุสิ่งของที่อาจเกิดการระเบิดหรืออุบัติภัยร้ายแรง
(๖) การยกวัสดุสิ่งของที่มีน้ำหนักตั้งแต่ ๒๕ ตันขึ้นไป

 

ข้อ ๘๕ แผนการยกตามข้อ ๘๔ ต้องจัดทำโดยผู้ควบคุมการใช้รถปั้นจั่นซึ่งผ่านการอบรมตามข้อ ๗๒ โดยต้องทำเป็นหนังสือและอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น
(๒) ตารางการยกวัสดุสิ่งของ
(๓) รายละเอียดของปั้นจั่น ได้แก่ รัศมีการยกและความยาวของแขนปั้นจั่นที่ใช้ยกขณะทำการยกวัสดุสิ่งของ
(๔) รายละเอียดของอุปกรณ์ประกอบการยกและลักษณะการยึดเกาะวัสดุสิ่งของ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุสิ่งของที่ทำการยก เช่น ขนาด น้ำหนัก ตำแหน่งจุดศูนย์ถ่วง โดยระบุอัตราส่วนของน้ำหนักที่ยกต่อความสามารถในการยก
(๖) ความสามารถในการรับน้ำหนักของพื้นที่รองรับปั้นจั่น
(๗) ขนาดพื้นที่ของแผ่นรองขารับน้ำหนักของปั้นจั่น
(๘) ขั้นตอนการยกที่กำหนดมาตรการความปลอดภัยและวิธีการป้องกันอันตราย

          นายจ้างต้องปิดประกาศแผนการยกไว้ในบริเวณที่ทำงานให้เห็นได้ชัดเจน และต้องมีสำเนาเอกสารดังกล่าวไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

 

ข้อ ๙๑ ในการยกเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของ นายจ้างต้องให้ลูกจ้างผูก มัด หรือยึดโยงวัสดุสิ่งของ โดยมีมุมองศาระหว่างอุปกรณ์สำหรับการผูก มัด หรือยึดโยงกับวัสดุที่จะทำการยกไม่น้อยกว่า ๔๕ องศา
       กรณีที่มีความจำเป็นต้องทำการผูก มัด หรือยึดโยงด้วยมุมองศาที่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง นายจ้างต้องกำหนดให้มีการคำนวณแรงรับน้ำหนักของอุปกรณ์สำหรับการผูก มัด หรือยึดโยงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยโดยผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และต้องมีสำเนาเอกสารดังกล่าวไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

รายละเอียดหลักสูตร

 

1. บทบาทและหน้าที่ของผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ตาม กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564

2. คณิตศาสตร์ และ หลักวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

3. การหาจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุ (Center of Gravity)
4. การคำนวณ แรงดึงในสลิง แบบ 2 ขา ,3 ขา, 4 ขา ทั้งแบบสมมาตร และ ไม่สมมาตร พร้อม โปรแกรมช่วยการคำนวณ (Sling Tension Calculation)
5. การเลือกอุปกรณ์การยึดเกาะวัสดุ (Lifting Gear) และ วิธีการผูกมัด ยึดเกาะวัสดุ
6. Principle of Crane Operation
7. Crane Specification and Load Chart
8. Part of Line and sizing the Hook Block
9. Using of Spreader Beams and Equalizer Beams
10. Share of Load on Dual Lifts
11. Share of Load Change During lift
12. Multiple Crane Lifts
13. การยกวัสดุสิ่งของที่มีน้ำหนักมากกว่าร้อยละ 75 ของพิกัดยก (Load Chart)
14. Factor Affecting Crane Capacity
15. ปัจจัยที่มีผลต่อแรงกดและการคำนวณแรงกดที่ขาเครน (จากการศึกษา ของ นายวรเศรษฐ์ ชลศิริพงษ์ ปริญญาโท หลักสูตร วิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)
16. ความสามารถในการรับน้ำหนักของพื้น (Ground Bearing Capacity)
17. การหาขนาดแผ่นรองรับน้ำหนักที่ขาเครน (Outrigger Blocking Area)
18. การจัดทำแผนการยก (Lifting Plan)

 

ผู้เข้าอบรมควรมีคุณสมบัติ

1. เป็นผู้ควบคุมการใช้รถปั้นจั่น และเคยผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น  หรือ  เป็น จป.วิชาชีพ หรือ วิศวกร หรือ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
2. มีความสามารถในการใช้ Program Excel  และมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3. ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจึงจะเข้าอบรมได้

 

หมายเหตุ 

สำหรับผู้ที่เข้ารับการอบรมและสามารถทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมิน จะได้รับใบประกาศฯ จาก SE&C 

สำหรับผู้ที่เข้ารับการอบรมแต่ทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะได้รับหนังสือรับรองว่า ได้เข้ารับการอบรม เท่านั้น

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ขอใบเสนอราคา

 

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

 

โทร       02-0665168

 

มือถือ    094-4167373

 

E-mail: admin@seac.co.th

 

 

Facebook Fanpage
ข้ามไปยังทูลบาร์