รายละเอียดฝึกอบรมชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง

หน้าหลัก / Public Trianingรายละเอียดฝึกอบรมชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง

รายละเอียดฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ
หลักสูตร ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุของปั้นจั่น ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นขาสูง
ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น (ตามกฎหมาย)

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้นายจ้าง จัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น เข้ารับฝึกอบรมตามการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรม หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวน การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔

กำหนดการ
วันที่ 1
08.00 – 16.30 น. ภาคทฤษฎี
วันที่ 2
08.00 – 16.30 น. ภาคทฤษฎี
วันที่ 3
08.00 – 16.30 น. ภาคปฏิบัติ

ทดสอบภาคทฤษฎี (Pre-Test)

(1) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒

(2) มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย

(3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น

(4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก

(5) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น

(6) ความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น

(7) ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น

(8) ระบบสัญญาณเตือนและ Limit switch

(9) การใช้สัญญาณมือ

(10)การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก

(11) การประเมินน้ำหนักสิ่งของ

(12) วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย

(13) การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตามระยะเวลา

(14) ทดสอบภาคทฤษฎี (Post-Test) ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีผลประเมินไม่น้อยกว่า 60%

(15)ทดสอบเกี่ยวกับการวางแผนการยกอย่างปลอดภัย (Lifting plan) และพิจารณาพิกัดน้ำหนักที่จะทำการยกโดยกำหนดลักษณะรูปร่างวัสดุของสิ่งของที่จะยก

(16) ทดสอบการให้สัญญาณการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย

(17)ทดสอบการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย

หมายเหตุ:
10.30 – 10.45 น. พักเบรก
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.30 – 14.45 น. พักเบรก

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมและสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับปั้นจั่น
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมและสัมมนาได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๖๔
  3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างถูกวิธี
  4. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น สามารถประเมินพิกัดการยกชิ้นงาน วัสดุ สิ่งของโดยใช้หลักการคำนวณที่ถูกวิธีได้อย่างถูกต้องและอย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
  2. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
  3. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับปั้นจั่น
**ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรโดยเข้ารับการอบรมครบตามจำนวนชั่วโมงที่กฎหมายกำหนด**

** คะแนนการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ประเมินที่กำหนด คือ 60% **

อัตราค่าลงทะเบียน

หลักสูตร 1-5  ท่าน 6-10 ท่าน 11-20 ท่าน
 ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง ปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น (ตามกฎหมาย) 4,700 บาท 4,500 บาท 4,300 บาท

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนข้างต้นนี้ยังไม่รวม vat 7% และสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์.  02-0665168 ,094-4167373

E-mail:admin@seac.co.th