รายละเอียดฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

หน้าหลัก / Public Trianingรายละเอียดฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

รายละเอียดฝึกอบรมหลักสูตร “ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น”
ระยะเวลาอบรม (3 ชั่วโมง หรือ 6 ชั่วโมง)

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น เข้ารับฝึกอบรมตามการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรม หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔

                                ตารางฝึกอบรม
 08.00 – 10.30 น.  10.45 – 11.00 น.  11.00 – 12.00 น. 13.00-16.30 น.

– กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒

– ความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น

– สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น

– ทบทวนและกรณีที่นำปั้นจั่นชนิดหรือประเภทที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน

– วิเคราะห์หาสาเหตุ กรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง

– สอบสวนหาเหตุและวิธีป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

– ให้ผู้เข้าอบบรมทำแบบฝึกหัด/ แบบทดสอบ (Exercise / Test)

– ให้แต่ละคนหรือกลุ่ม เขียน Action Plan ที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานจริง แล้วนำเสนอ

บรรยายหัวข้อพิเศษ ที่น่าสนใจ (สำหรับกรณี อบรม 6 ชม.)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมและสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับปั้นจั่น
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมและสัมมนาได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๖๔
  3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างถูกวิธี

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ผู้ที่ผ่านการอบรมและทำงานมาแล้วเป็นระยะเวลา ๒ ปี
  2. กรณีผู้ปฏิบัติงาน เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเกี่ยวกับปั้นจั่นในสถานที่ทำงาน
  3. ผู้ปฏิบัติงานที่มีการนำปั้นจั่น ชนิดหรือลักษณะที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน
**ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรโดยเข้าร่วมการอบรมครบตามจำนวนชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนด**

อัตราค่าลงทะเบียน

หลักสูตร 1-5  ท่าน 6-10 ท่าน 11-20 ท่าน
ทบทวน การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 2,500 บาท 2,300 บาท 2,000 บาท

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนข้างต้นนี้ยังไม่รวม vat 7% และสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์. 094-4167373, 02-0665168

E-mail:admin@seac.co.th