แผนฝึกอบรม Safety พิเศษ

หน้าหลัก / แผนฝึกอบรม Safety พิเศษ

ดาวน์โหลดแผนประจำปี 2563
ดาวน์โหลดใบสมัคร 

วันที่อบรม หลักสูตร สถานที่อบรม รายละเอียด ใบสมัคร
17 มี.ค

ศูนย์ฝึกอบรม SE&C

12

ฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
16 มี.ค.

โรงแรมมิราเคิล
สุวรรณภูมิ

12

ฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
20 มิ.ย.

โรงแรมมิราเคิล
สุวรรณภูมิ

12

ฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
5 มี.ค.

 

ศูนย์ฝึกอบรม SE&C

12

ฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
20 มี.ค.

โรงแรมมิราเคิล
สุวรรณภูมิ

12

ฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

21-25 พ.ค.

โรงแรมมิราเคิล
สุวรรณภูมิ

12

ฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
7 มิ.ย.

โรงแรมมิราเคิล
สุวรรณภูมิ

12

ฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
21 มิ.ย.

โรงแรมมิราเคิล
สุวรรณภูมิ

12

ฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

อัตราค่าลงทะเบียน     

หลักสูตร 1-5 ท่าน 6-10 ท่าน 10 ท่านขึ้นไป
การขับโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย และถูกวิธี
  2,900 2,500 2,300
การจัดทำระบบมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSMS)
ISO 45001:2018
2,900 2,500 2,300
ความปลอดภัยในการทำงานกับลิฟต์ขนส่ง
2,900 2,500 2,300
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ (ตามกฎหมาย)
2,900 2,500 2,300
ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีเอกซ์
2,900 2,500 2,300
เทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น
27,000 25,000 23,000
เทคนิคการวิเคราะห์และการเลือกจัดทำโปรแกรมความปลอดภัย
3,500 2,500 2,300
หลักการ กลยุทธ์ในการประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Evaluatoin)
3,500 2,500 2,300

                          

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนข้างต้นนี้ยังไม่รวม vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีเป็นสมาชิก www.seac.co.th รับส่วนลด 10% สำหรับหลักสูตรต่างประเทศ)

หลักสูตรการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค
 • เจ้าหน้าความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง
 • คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย ละสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป ลูกจ้างเข้าทำงาน  ใหม่ และลูกจ้างที่เปลี่ยนงาน
 • การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงานตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2549
 • คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
 • ความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงงาน
 • ความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น และการบำรุงรักษา
 • ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
 • ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีเอกซ์
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับลิฟต์ขนส่งภายในโรงงาน
 • อุบัติเหตุเป็นศูนย์ด้วยวิธี KYT
 • การจัดการเหตุการณ์เฉียด” (Near Miss Management : CCCF)
 • การบริหารความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงภัยและการสูญเสีย
 • มาตรการความปลอดภัยระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนีย
 • แนวทางการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่มีไอระเหยของสารไวไฟ
 • ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

หลักสูตรการประเมินความเสี่ยง

 • รวมเทคนิคการประเมินความเสี่ยงทุกวิธี และหลักเกณฑ์การเลือกวิธีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม
 • เทคนิคชี้บ่งอันตราย HAZOP
 • การประเมินความเสี่ยง
 • การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ และการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง
 • การกำจัดพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย

หลักสูตรเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ ลิฟต์และยานพาหนะ 

 • ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น
 • ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น
 • ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น ปั้นจั่นหอสูง และปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ชนิดอื่น
 • ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น ปั้นจั่นหอสูง และปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ชนิดอื่น
 • การขับรถยกอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และการบำรุงรักษา
 • การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
 • การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving) ประเภทรถหัวลาก
 • การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับรถจักรยานยนต์
 • การทำงานกับเครื่องจักรด้วยความปลอดภัย
 • ระบบการอนุญาตให้ปฏิบัติงาน (Work Permit System)
 • การจัดการระบบ Lockout &Tagout ให้ใช้งานได้จริง

 หลักสูตรการรับเหตุฉุกเฉิน การการป้องกันและระงับอัคคีภัย

 •   การจัดทำแผนฉุกเฉินและการซ้อมแผนฉุกเฉิน
 •   การบริหารเหตุฉุกเฉิน
 •   การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 •   การรับเหตุฉุกเฉิน…กรณีรังสีรั่วไหล
 •   การรับเหตุฉุกเฉิน…กรณีหม้อน้ำระเบิด
 •   การรับเหตุฉุกเฉิน…กรณีสารเคมีหก รั่วไหล
 • หลักการออกแบบ การทำงานและการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

 หลักสูตรกฎหมายและข้อบังคับ

 • กฎหมายใหม่เพื่อการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและการเตรียมการที่จำเป็น
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
 • สรุปประเด็นกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่โรงงานต้องปฏิบัติตาม…สำหรับ “ผู้บริหาร”
 • กฎหมายการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย
 • กฎหมายการจัดการของเสีย
 • พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
 • มาตรการป้องกันอันตรายจากฝุ่นระเบิดและร่างกฎหมาย

 หลักสูตรเทคนิคการบริหารและการจัดการ

 • เทคนิคการบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • เทคนิคการตรวจระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุ ที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุอันแท้จริง
 • เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ ( 7 STEPS TO ZERO ACCIDENT )
 • เทคนิคการควบคุมการทำงานเชื่อมและตัดโลหะอย่างปลอดภัย
 • เทคนิคบริหารงานผู้รับเหมาเพื่อทำงานให้เรา…อย่างปลอดภัย
 • เทคนิคการจัดทำ SDS (Safety Data Sheet) ตามระบบ GHS
 • เทคนิคการสื่อสารด้านความปลอดภัย อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
 • เทคนิคและวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ในระบบ ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 และ มอก.18001
 • เทคนิคการตรวจสอบสภาพอาคารและการตรวจสอบในโรงงานอุตสาหกรรม
 • เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัย
 • เทคนิคการตรวจสอบสภาพอาคารและการตรวจสอบในโรงงานอุตสาหกรรม

 หลักสูตรด้านจิตสำนึกและพฤติกรรมในการทำงาน

 • จิตสำนึกเพื่อความปลอดภัย
 • จิตสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • จิตสำนึกเพื่อความปลอดภัยสำหรับหัวหน้างาน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัย (BBS)

 หลักสูตรด้านการยศาสตร์

 • การยศาสตร์เพื่อการเพิ่มผลผลิต
 • การยศาสตร์เพื่อจัดบุคลิกการทำงาน ตามประเภทของการทำงาน
 • การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ ในการทำงานด้วยวิธีการ RULA
 • การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ ในการทำงานด้วยวิธีการ ROSA, OWRS, REBA และ OCRA
 • การประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน niosh lifting equation

 หลักสูตรสารเคมีและวัตถุอันตราย

 • ข้อมูลความปลอดภัยทางด้านสารเคมี MSDS
 • ติวเข้มเพื่อเป็น “บุคลากรเฉพาะ รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย”
 • ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย (GHS)
 • ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีอันตราย

 หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและสุขภาพของลูกจ้าง

 •   ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายโรคจากการทำงาน…ที่โรงงานควรทราบ
 • แนวทางการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านสารเคมี และกายภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ (มอก. 2547-2555)
 • หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ (ตามกฎหมาย)
 • แนวทางการควบคุมและแก้ไขปัญหาสภาพความร้อนในพื้นที่ทำงาน
 • แนวทางการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่มีสารเคมีในการทำงาน
 • การปฐมพยาบาล (First Aid)
 • วิธีปฏิบัติ และการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า
 • รวมเทคนิคการปฐมพยาบาลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
 • การจัดการห้องพยาบาลในสถานประกอบการ ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย

 • Safety Talk
 • หัวหน้างานกับความปลอดภัย
 • 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
 • 3 ป เพื่อความปลอดภัย
 • จิตวิทยาในการพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมและกิจกรรม Walk Rally
 • การสร้างความรักและความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร
 • พนักงานดีเด่นขององค์กร
 • การสร้างทีมงานและจิตสำนึกการทำงานร่วมกัน กิจกรรม 5 ส กับการสร้างทีมงาน
 • การบริหารจัดการรถรับ-ส่งพนักงาน อย่างปลอดภัยและรักษาสิทธิของผู้ว่าจ้าง

ระบบการบริหารและการจัดการ

 • การปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
 • ข้อกำหนด EICC และแนวทางการตรวจประเมินตนเอง” (ELECTRONIC INDUSTRY CODE OF CONDUCT)
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน และข้อกำหนด ISO 9001
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน และข้อกำหนด ISO 14001
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน และข้อกำหนด มอก./OHSAS 18001
 • การจัดทำมาตรฐานเพื่อความรับผิดชอบ ต่อสังคม (CSR) : ISO 26000
 • การตรวจประเมินภายใน ISO 9001
 • การตรวจประเมินภายใน ISO 14001 : 2015
 • การตรวจประเมินภายใน มอก./OHSAS 18001
 • การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
 • การตรวจประเมินภายใน รวมระบบ ISO 9001 ISO 14001 และ OHSAS 18001
 • การนำเทคนิค KPI ไปใช้ในระบบบริหารคุณภาพ
 • การสร้างระบบ KPI ในระบบ ISO 14001 และ มอก.18001
 • การจัดทำแผนฉุกเฉินและแผนป้องกันระงับอัคคีภัยตามกฎหมายและระบบบริหาร ISO 14001 และ มอก.18001