แผนฝึกอบรม Safety พิเศษ

หน้าหลัก / แผนฝึกอบรม Safety พิเศษ


 

 
หลักสูตรสถานที่อบรมวันที่อบรมรายละเอียด

ศูนย์ฝึกอบรม SE&C

 

 

ศูนย์ฝึกอบรม SE&C

 

 

IN House

 

 

 

 
หลักสูตรสถานที่อบรมวันที่อบรมรายละเอียด

 

IN House

 

 

อัตราค่าลงทะเบียน 

หลักสูตร1-5 ท่าน6-10 ท่าน10 ท่านขึ้นไป
การขับโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย และถูกวิธี
  2,9002,5002,300
    
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ (ตามกฎหมาย)
2,9002,5002,300
ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีเอกซ์
2,9002,5002,300
เทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น

27,000

25,00023,000
    

                   
หมายเหตุ:
ค่าลงทะเบียนข้างต้นนี้ยังไม่รวม vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%

หลักสูตรการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย

 • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ และลูกจ้างที่เปลี่ยนงาน
 • ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
 • การติดตั้งและตรวจสอบความปลอดภัยนั่งร้าน
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีเอกซ์
 • อุบัติเหตุเป็นศูนย์ด้วยวิธี KYT
 • ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

หลักสูตรเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ ลิฟต์

 • ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น (ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น ผู้บังคับปั้นจั่น และชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น ปั้นจั่นหอสูง)
 • ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
 • การทำแผนการยก (Lifting Plan)
 • วิทยากรปั้นจั่น
 • การขับรถยกอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และการบำรุงรักษา
 • การทำงานกับเครื่องจักรด้วยความปลอดภัย

การรับเหตุฉุกเฉิน

 •   การจัดทำแผนฉุกเฉินและการซ้อมแผนฉุกเฉิน
 •   การบริหารเหตุฉุกเฉิน
 •   การรับเหตุฉุกเฉิน…กรณีหม้อน้ำระเบิด
 •   การรับเหตุฉุกเฉิน…กรณีสารเคมีหก รั่วไหล

หลักสูตรสารเคมีและวัตถุอันตราย

 • ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีอันตราย