ใบอนุญาตหน่วยฝึกอบรม

หน้าหลัก / ใบอนุญาตหน่วยฝึกอบรม

การรับรองระบบบริหารคุณภาพ

SE&C ได้รับรองระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ SE&C ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ขนส่ง ก่อสร้างและบริการ บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอให้คำมั่นสัญญาในการให้บริการแก่ลูกค้า ตั้งแต่การทำงานในส่วนของระบบเอกสาร การให้ติดต่อประสานงานและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลนี้ (ISO 9001:2015) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานที่ดีขึ้นและก่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า

การรับรองหน่วยฝึกอบรม

SE&C ได้รับการพิจารณาจาก สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องลงความเห็นว่า บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สามารถจัดฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ได้ถึงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566 และวิทยากร ซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ข้อ 5 ปรากฏตามผลพิจารณาฉบับนี้

          SE&C ได้รับการพิจารณาจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้พิจารณาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เห็นว่า บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด จึงขึ้นทะเบียนให้บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค โดยให้ใช้เลขทะเบียนที่ จป. 63-023 สามารถจัดฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ในความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ได้ถึงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 ปรากฏตามผลพิจารณาฉบับนี้