ใบอนุญาตหน่วยฝึกอบรม/ใบอนุญาตให้บริการทดสอบ

หน้าหลัก / ใบอนุญาตหน่วยฝึกอบรม/ใบอนุญาตให้บริการทดสอบ

บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

          ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตาม พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 จากสภาวิศวกร

          ได้รับใบอนุญาตให้บริการทดสอบ ตามมาตรา 11 แห่ง พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้ให้บริการ ทดสอบเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การทดสอบ ตามข้อ ๑๒๑

         การทดสอบเครื่องจักร (ลิฟต์  เครื่องจักรใช้สำหรับยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง และรอก) เลขที่ใบอนุญาต 0601-03-2565-0081

         การทดสอบปั้นจั่น   เลขที่ใบอนุญาต 0602-03-2565-0081

         การทดสอบหม้อน้ำ  เลขที่ใบอนุญาต 0603-03-2565-0063

วิศวกรซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 

บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

          ได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจากกรมสวัดการและคุ้มครองแรงงาน ดังนี้

1. เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เลขทะเบียนที่ จป. 57-024 โดยสามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2560

2.ได้รับการพิจารณาการต่ออายุการขึ้นทะเบียน ครั้งที่ 1 เลขทะเบียนที่ จป. 60-019 โดยสามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2563

3. ปัจจุบันได้รับการพิจารณาการต่ออายุขึ้นทะเบียนครั้งที่ 2 เลขทะเบียนที่ จป. 63-023 โดยสามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2566