ใบอนุญาตหน่วยฝึกอบรม

หน้าหลัก / ใบอนุญาตหน่วยฝึกอบรม

บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

          ได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจากกรมสวัดการและคุ้มครองแรงงาน ดังนี้

1. เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เลขทะเบียนที่ จป. 57-024 โดยสามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2560

2.ได้รับการพิจารณาการต่ออายุการขึ้นทะเบียน ครั้งที่ 1 เลขทะเบียนที่ จป. 60-019 โดยสามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2563

3. ปัจจุบันได้รับการพิจารณาการต่ออายุขึ้นทะเบียนครั้งที่ 2 เลขทะเบียนที่ จป. 63-023 โดยสามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2566

โดยสามารถจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)
2. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหระดับบริหาร (จป.บริหาร) 
3. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับระดับเทคนิค (จป.เทคนิค) 
4. หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ (คปอ.)