ฝึกอบรมและสัมมนา

หน้าหลัก / บริการของเรา / ฝึกอบรมและสัมมนา

SE&C Safety Environment and Consultant Co., Ltd.

SAFETY WORLD.. We have provided for you.
 • ฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 • ฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 • ฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์จำกัด (SE&C) เริ่มต้นการดำเนินงานสืบเนื่องต่อจากบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินสเป็คชั่น จำกัด (IEIC) ได้ก่อตั้งบริษัทเมื่อพ.ศ. 2549 และถือว่า IEIC เป็นบริษัทหนึ่งที่มีความเป็นผู้นำในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางด้านการจัดการอบรมและสัมมนาหลักสูตร “ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดเหนือศีรษะปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่นผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง, รถปั้นจั่น, เรือปั่นจั่น” ทั้งภายในสถานประกอบกิจการและภายนอกสถานประกอบกิจการโดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญและชำนาญการที่ได้รับรองโดยสถาบันวิศวกรรม อีกทั้งวิทยากรทุกท่านได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีคุณวุฒิและคุณสมบัติถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ ฉะนั้นทางผู้บริหารจึงเล็งเห็นว่างานด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยมักมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันเสมอดังนั้นจึงขยายการให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อให้การดำเนินงานอบรมและสัมมนามีคุณภาพและเข้าถึงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเพื่อให้การบริการรับจัดอบรมและสัมมนาด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งภายในสถานประกอบกิจการและภายนอกสถานประกอบกิจการ

SE&C ให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน, ระดับบริหาร, ระดับเทคนิค, ระดับเทคนิคขั้นสูงและคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน อีกทั้งมีแผนการขยายหลักสูตรเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเช่น การซ้อมอพยพหนีไฟ ดับเพลิงขั้นต้น การทำงานในที่อับอากาศ ฯลฯ เพื่อให้ครอบคลุมกับการดำเนินงานของความปลอดภัยต่อไป

หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา

ฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หลักสูตรฝึกอบรมด้านความความปลอดภัย

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค
 • เจ้าหน้าความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง
 • คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยละสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 • ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่และลูกจ้างที่เปลี่ยนงาน
 • การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงานตามกฎกระทรวงฯ
  พ.ศ. 2549
 • คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
 • ความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงงาน
 • ความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น และการบำรุงรักษา
 • ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
 • ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีเอกซ์
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับลิฟต์ขนส่งภายในโรงงาน
 • อุบัติเหตุเป็นศูนย์ด้วยวิธี KYT
 • การจัดการเหตุการณ์เฉียด” (Near Miss Management : CCCF)

หลักสูตรฝึกอบรมการประเมินความเสี่ยง

 • รวมเทคนิคการประเมินความเสี่ยงทุกวิธีและหลักเกณฑ์การเลือกวิธีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม
 • เทคนิคชี้บ่งอันตราย HAZOP
 • การประเมินความเสี่ยง
 • การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ และการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง
 • การกำจัดพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย

หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ และยานพาหนะ

 • ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น
 • ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูงรถ เรือปั้นจั่น ปั้นจั่นหอสูงและปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ชนิดอื่น
 • ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น
 • การขับรถยกอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และการบำรุงรักษา
 • การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
 • การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving) ประเภทรถหัวลาก
 • การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับรถจักรยานยนต์
 • การทำงานกับเครื่องจักรด้วยความปลอดภัย
 • ระบบการอนุญาตให้ปฏิบัติงาน (Work Permit System)
 • การจัดการระบบ Lockout &Tagout ให้ใช้งานได้จริง

หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย

 • ข้อมูลความปลอดภัยทางด้านสารเคมี MSDS
 • ติวเข้มเพื่อเป็น “บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษา
  วัตถุอันตราย”
 • ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย (GHS)
 • ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีอันตราย

หลักสูตรฝึกอบรมด้านกฎหมาย

 • กฎหมายใหม่เพื่อการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและการเตรียมการที่จำเป็น
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
 • สรุปประเด็นกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่โรงงานต้องปฏิบัติตาม…สำหรับ “ผู้บริหาร”
 • กฎหมายการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย
 • กฎหมายการจัดการของเสีย
 • พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  พ.ศ. 2554

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมเทคนิคในการทำงาน

 • เทคนิคการบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • เทคนิคการตรวจระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุ ที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุอันแท้จริง
 • เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ ( 7 STEPS TO ZERO ACCIDENT )
 • เทคนิคการควบคุมการทำงานเชื่อมและตัดโลหะอย่างปลอดภัย
 • เทคนิคบริหารงานผู้รับเหมาเพื่อทำงานให้เรา…อย่างปลอดภัย
 • เทคนิคการจัดทำ SDS (Safety Data Sheet) ตามระบบ GHS
 • เทคนิคการสื่อสารด้านความปลอดภัย อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
 • เทคนิคและวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ
  ในระบบ ISO 9001:2008/ISO 14001 และ มอก.18001
 • เทคนิคการตรวจสอบสภาพอาคารและการตรวจสอบในโรงงานอุตสาหกรรม
 • เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัย

หลักสูตรฝึกอบรมด้านจิตสำนึกและพฤติกรรม

 • จิตสำนึกเพื่อความปลอดภัย
 • จิตสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • จิตสำนึกเพื่อความปลอดภัยสำหรับหัวหน้างาน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัย

หลักสูตรฝึกอบรมด้านบริหาร / ออกแบบ / ตรวจสอบ

 • การบริหารความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงภัยและการสูญเสีย
 • หลักการออกแบบ การทำงานและการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • มาตรการความปลอดภัยระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนีย
 • แนวทางการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่มีไอระเหยของสารไวไฟ
 • มาตรการป้องกันอันตรายจากฝุ่นระเบิดและร่างกฎหมาย
 • ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการยศาสตร์

 • การยศาสตร์เพื่อการเพิ่มผลผลิต
 • การยศาสตร์เพื่อจัดบุคลิกการทำงาน ตามประเภทของการทำงาน
 • การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ ในการทำงานด้วยวิธีการ RULA
 • การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ ในการทำงานด้วยวิธีการ ROSA, OWRS, REBA และ OCRA

หลักสูตรฝึกอบรมการรับเหตุฉุกเฉิน

 • การจัดทำแผนฉุกเฉินและการซ้อมแผนฉุกเฉิน
 • การบริหารเหตุฉุกเฉิน
 • การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การรับเหตุฉุกเฉิน…กรณีรังสีรั่วไหล
 • การรับเหตุฉุกเฉิน…กรณีหม้อน้ำระเบิด
 • การรับเหตุฉุกเฉิน…กรณีสารเคมีหก รั่วไหล

หลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและสุขภาพลูกจ้าง

 • ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย
 • โรคจากการทำงาน…ที่โรงงานควรทราบ
 • แนวทางการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านสารเคมีและกายภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ (มอก. 2547-2555)
 • หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ (ตามกฎหมาย)
 • แนวทางการควบคุมและแก้ไขปัญหาสภาพความร้อนในพื้นที่ทำงาน
 • แนวทางการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่มีสารเคมีในการทำงาน
 • การปฐมพยาบาล (First Aid)
 • วิธีปฏิบัติ และการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า
 • รวมเทคนิคการปฐมพยาบาลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
 • การจัดการห้องพยาบาลในสถานประกอบการ ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยและความสามัคคี

 • Safety Talk
 • หัวหน้างานกับความปลอดภัย
 • 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
 • 3 ป เพื่อความปลอดภัย
 • จิตวิทยาในการพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมและกิจกรรม Walk Rally
 • การสร้างความรักและความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร
 • พนักงานดีเด่นขององค์กร
 • การสร้างทีมงานและจิตสำนึกการทำงานร่วมกัน กิจกรรม 5 ส กับการสร้างทีมงาน
 • การบริหารจัดการรถรับ-ส่งพนักงานอย่างปลอดภัยและรักษาสิทธิของผู้ว่าจ้าง

หลักสูตรฝึกอบรมระบบการจัดการ

 • การปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
 • ข้อกำหนด EICC และแนวทางการตรวจประเมินตนเอง” (ELECTRONIC INDUSTRY CODE OF CONDUCT)
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน และข้อกำหนด ISO 9001
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน และข้อกำหนด ISO 14001
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน และข้อกำหนด มอก./OHSAS18001
 • การจัดทำมาตรฐานเพื่อความรับผิดชอบ ต่อสังคม (CSR) : ISO 26000
 • การตรวจประเมินภายใน ISO 9001
 • การตรวจประเมินภายใน ISO 14001
 • การตรวจประเมินภายใน มอก./OHSAS 18001″
 • การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
 • การตรวจประเมินภายใน รวมระบบ ISO 9001:2000, ISO 14001 และ OHSAS 18001
 • การนำเทคนิค KPI ไปใช้ในระบบบริหารคุณภาพ
 • การสร้างระบบ KPI ในระบบ ISO 14001 และ มอก.18001
 • การนำ SA8000 และมาตรฐานแรงงานไทยมาประยุกต์ใช้
 • การจัดทำแผนฉุกเฉินและแผนป้องกันระงับอัคคีภัยตามกฎหมายและระบบบริหาร ISO 14001 และ มอก.18001