ตรวจและทดสอบ กระเช้าแขวน(Suspended Platform) กระเช้าไฟฟ้า, กระเช้านั่งร้าน รถกระเช้า Aerial Work Platform ,Boom Lift, MEWP, Vertical Mast, Gondola

หน้าหลัก / ตรวจและทดสอบ กระเช้าแขวน(Suspended Platform) กระเช้าไฟฟ้า, กระเช้านั่งร้าน รถกระเช้า Aerial Work Platform ,Boom Lift, MEWP, Vertical Mast, Gondola

Vertical Mast
กระเช้าแขวน (Suspended Platform) กระเช้าไฟฟ้า Gondola
Aerial Work Platform, Boom Lift หรือ รถกระเช้า
X-Lift or Scissor Lift
หลักปฏิบัติการทำงานบนกระเช้าแขวน/นั่งร้าแขวน (สำนักความปลอดภัยแรงงาน)

บริการตรวจสอบและทดสอบ

     กระเช้าแขวน(Suspended Platform)
  กระเช้าไฟฟ้า Gondola
รถกระเช้า Boom Lift
Aerial Work Platform
X-lift or Scissor Lift
     Vertical Mast
     MEWP
(Mobile Elevated Work Platform)

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒

“เครื่องจักร” หมายความว่า สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสำหรับก่อกำเนิดพลังงานเปลี่ยนสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยกำลังน้ำ ไอน้ำ เชื้อเพลิง ลม ก๊าซ ไฟฟ้ า หรือพลังงานอื่น และ หมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ ล้อตุนกำลัง รอก สายพาน เพลา เฟือง หรือสิ่งที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งเครื่องมือกล

ข้อ 5 ในการประกอบ การติดตั้ง การซ่อมแซม และการใช้งานเครื่องจักร นายจ้างต้องจัดให้มีวิศวกรเป็นผู้รับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประาศกำหนด และเก็บหลักฐานไว้ให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้

ข้อ 6 นายจ้างต้องดูแลให้ลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ตรวจสอบเครื่องจักรนั้นให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีและปลอดภัย ตมระยะเวลาการใช้งานที่เหมาะสม และจัดให้มีการตรวจรับรองประจำปีตามชนิดและประเภทที่อธิบดีประกาศกำหนด

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑

“นั่งร้าน” หมายความว่า ที่ทำงานซึ่งจัดไว้สูงจากพื้นดินหรือจากพื้นของอาคารหรือส่วนของงานก่อสร้าง สำหรับเป็นที่รองรับผู้ทำงานหรือวัสดุในงานก่อสร้างเป็นการชั่วคราว

ข้อ 89 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในที่สูงจากพื้นดินหรือพื้นอาคารตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีนั่งร้าน บันได ขาหยั่งหรือม้ายืน ที่ปลอดภัยตามสภาพของงานสหรับลูกจ้างในการทำงานนั้น

         ดังนั้น กระเช้าแขวน(Suspended Platform), กระเช้าไฟฟ้า Gondola, รถกระเช้า Boom Lift, Aerial Work Platform, X-lift or Scissor Lift, Vertical Mast, MEWP (Mobile Elevated Work Platform)จึงเข้าข่ายมีลักษณะเป็นเครื่องจักรและนั่งร้านตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องมีการดูแลความปลอด ภัยสำหรับลูกจ้างผู้ปฏิบัติงาน และจะต้อมีการตรวจรับรอง 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ขอใบเสนอราคา
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

โทรศัพท์  02-0665168
มือถือ      094-4167373

E-mail: admin@seac.co.th