ร่างกฎหมาย

หน้าหลัก / ร่างกฎหมาย

law6

การแก้ไขปัญหาของแต่ละปัญหาย่อมมีทางออกที่ดีเสมอ การรับมือ คือการเตรียมพร้อม
การป้องกันคือการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเป็นผู้ที่สามารถกำหนดกฎหมายร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาลได้ดีที่สุด…