หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หน้าหลัก / Public Trianingหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

รายละเอียดการฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ของสถานประกอบกิจการ ระยะเวลาอบรม 2 วัน (12 ชั่วโมง)

ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำงานที่ปลอดภัย หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน ดังนั้นเพื่อให้สถานประกอบกิจการสามารถบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีความร่วมมือในระบบทวิภาคีในการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการอย่างเหมาะสมละต่อเนื่อง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2549 จึงกำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในประเภทกิจการทั้ง 13 ประเภท ซึ่งผู้บริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฝึกอบรมและสัมมนาจะช่วยให้องค์ประกอบทวิภาคี หรือ “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” สามารถกำหนดนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย อันจะนำไปสู่การลดการประสบอันตรายและการสูญเสียของสถานประกอบกิจการ เพื่อให้สถานประกอบกิจการจัดให้พนักงานได้เข้ารับการรอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อให้องค์กรได้ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ ทางบริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการจัดฝึกอบรมและสัมมนาครั้งนี้

ตารางฝึกอบรม
วันที่ 1 08.00-16.30 น. ภาคทฤษฎี วันที่ 2 08.00-16.30 น. ภาคทฤษฎี
– ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ก่อนเข้ารับการอบรม (Pre-Test)
– หมวดวิชาที่ 1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
(ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยนอกงาน- หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
(ก) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง
– หมวดวิชาที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
(ก) การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน
(ข) การสำรวจความปลอดภัย
(ค) การจัดทำข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ง) การวางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
(จ) การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ฉ) การประชุมและการติดตามงาน- ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ หลังเข้ารับการอบรม (Post-Test)
– ถาม-ตอบข้อสงสัย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้งนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบ ตระหนักและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน สามารถหาแนวทาง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน และสามารถค้นหา สอบสวน ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุได้

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งฝ่ายนายจ้างแต่งตั้งและฝ่ายลูกจ้างแต่งตั้ง
** ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งฝ่ายนายจ้างแต่งตั้งและฝ่ายลูกจ้างแต่งตั้ง **
** ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรโดยเข้าร่วมการอบรมครบตามจำนวนชั่วโมงที่กฎหมายกำหนด **
 

 

 

                                                                              อัตราค่าลงทะเบียน

หลักสูตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับหัวหน้างาน
2,200 11,000 19,000
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับบริหาร
2,400 13,000 21,000
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับเทคนิค
3,900 19,000 25,000
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
 
2,400 13,000 19,000
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับเทคนิคขั้นสูง
28,000

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนข้างต้นนี้ยังไม่รวม vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%