หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

หน้าหลัก / Public Trianingหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

รายละเอียดการฝึกอบรมและสัมมนา
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
ระยะเวลาอบรม 2 วัน (12 ชั่วโมง)

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549กำหนดให้นายจ้างในสถานประกอบกิจการทั้ง 14 ประเภทต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารโดยสถานประกอบกิจการตามข้อ 1-5 ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และสถานประกอบกิจการตามข้อ 6-14 ที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไป ต้องจัดให้ลูกจ้างระดับบริหาร เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ซึ่งมีระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน 12 ชั่วโมง และแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ทางผู้บริหารสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ซึ่งผู้บริหารสูงสุดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฝึกอบรมและสัมมนาจะช่วยให้พนักงานระดับบริหารหรือ “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร” สามารถกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานความปลอดภัยขององค์กรได้ ผลักดันให้เกิดระบบบริหารงานความปลอดภัย เป็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากรต่าง ๆ รวมไปถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการ อันเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการบริหารงานความปลอดภัย และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การลดการประสบอันตรายและการสูญเสียของสถานประกอบกิจการได้

ตารางฝึกอบรม
วันที่ 1 08.00-16.30 น. ภาคทฤษฎี วันที่ 2 08.00-16.30 น. ภาคทฤษฎี
– ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ก่อนเข้ารับการอบรม (Pre-Test)
– หมวดวิชาที่ 1 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
(ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร- หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ
– หมวดวิชาที่ 3 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ก) แนวคิดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ข) แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน
(ค) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ง) การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ- ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ หลังเข้ารับการอบรม (Post-Test)
– ถาม-ตอบข้อสงสัย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงแนวคิดของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน สามารถหาแนวทางเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานได้

กลุ่มเป้าหมาย

  1. นายจ้างของสถานประกอบกิจการ , ผู้บริหารของสถานประกอบกิจการ หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งสูงกว่าหัวหน้างานขึ้นไปไม่ว่าจะเรียกว่าตำแหน่งใดก็ตาม
** ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรโดยเข้าร่วมการอบรมครบตามจำนวนชั่วโมงที่กฎหมายกำหนด **
** คะแนนแบบทดสอบหลังอบรมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ประเมินที่กำหนด คือ 60% **

                                               อัตราค่าลงทะเบียน

หลักสูตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับหัวหน้างาน
2,200 11,000 19,000
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับบริหาร
2,400 13,000 21,000
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับเทคนิค
3,900 19,000 25,000
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
 
2,400 13,000 19,000
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับเทคนิคขั้นสูง
28,000

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนข้างต้นนี้ยังไม่รวม vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%