หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

หน้าหลัก / Public Trianingหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

รายละเอียดการฝึกอบรมและสัมมนา
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
ระยะเวลาอบรม 2 วัน (12 ชั่วโมง)

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้นายจ้างในสถานประกอบกิจการทั้ง 14 ประเภทต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โดยสถานประกอบกิจการตามข้อ 1-5 ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และสถานประกอบกิจการตามข้อ 6-14 ที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไป ต้องจัดให้ลูกจ้างระดับหัวหน้างานเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ซึ่งมีระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน 12 ชั่วโมง และแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ทางผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัย ซึ่งผู้บริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฝึกอบรมและสัมมนานี้นั้น จะช่วยให้พนักงานระดับหัวหน้างาน หรือ “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน” สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอันจะนำไปสู่การลดการประสบอันตรายและการสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สินของสถานประกอบกิจการ

ตารางฝึกอบรม
วันที่ 1 08.00-16.30 น. ภาคทฤษฎี วันที่ 2 08.00-16.30 น. ภาคทฤษฎี
– ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ก่อนเข้ารับการอบรม (Pre-Test)- หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
(ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย- หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานของกระทรวงแรงงาน

– หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

– หมวดวิชาที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทำงาน
(ก) การตรวจความปลอดภัย
(ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
(ค) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ- หมวดวิชาที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตราย
(ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
(ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
(ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
(ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
(จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
(ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
(ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์
(ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
(ฌ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล- ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ หลังเข้ารับการอบรม (Post-Test)
– ถาม-ตอบข้อสงสัย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน สามารถหาแนวทางเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานได้
  4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียในสถานประกอบกิจการได้

กลุ่มเป้าหมาย

  1. พนักงานระดับหัวหน้างานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น Foreman, Supervisor , หัวหน้าแผนก ปฏิบัติหน้าที่ กำกับดูแล ควบคุมและบังคับบัญชา
**ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรโดยเข้าร่วมการอบรมครบตามจำนวนชั่วโมงที่กฎหมายกำหนด**
** คะแนนแบบทดสอบหลังอบรมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ประเมินที่กำหนด คือ 60% **

                                                                                อัตราค่าลงทะเบียน

หลักสูตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับหัวหน้างาน
2,200 11,000 19,000
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับบริหาร
2,400 13,000 21,000
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับเทคนิค
3,900 19,000 25,000
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
 
2,400 13,000 19,000
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับเทคนิคขั้นสูง
28,000

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนข้างต้นนี้ยังไม่รวม vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%