หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

หน้าหลัก / Public Trianingหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

รายละเอียดการฝึกอบรมและสัมมนา
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
ระยะเวลาอบรม 3 วัน (18 ชั่วโมง)

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้นายจ้างของสถาน ประกอบกิจการดังต่อไปนี้ที่ลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 คน สถานประกอบการที่ (1.) การผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่งดัดแปลง แปรสภาพ ทำให้เสีย หรือทำลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กำเนิดแปลงและจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น (2.) การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ำ ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ำ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางฐานรากของการก่อสร้าง (3.) การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าทางบก ทางน้ำ อากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า (4.) สถานีบริการ หรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง หรือก๊าซต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค และจัดให้ลูกจ้างระดับเทคนิคเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ซึ่งมีระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน 18 ชั่วโมง และแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ทางผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ซึ่งผู้บริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การฝึกอบรมและสัมมนาจะช่วยให้พนักงานระดับเทคนิค หรือ “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค” สามารถควบคุม ดูแลหัวหน้างาน และปฏิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การลดการประสบอันตรายและการสูญเสียของสถานประกอบกิจการ

ตารางฝึกอบรม
วันที่ 1 08.00 – 16.30 น. วันที่ 2 08.00 – 16.30 น. วันที่ 3 08.00 – 16.30 น.
– ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ก่อนเข้ารับการอบรม (Pre-Test)
– หมวดวิชาที่ 1 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
(ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
(ข) บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
– หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ก) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) การตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย
– หมวดวิชาที่ 3 การวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย
(ก) เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน
(ข) เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันโรคจากการทำงาน
(ค) เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรง
– หมวดวิชาที่ 4 การฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมอันตราย
(ก) การฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย
(ข) การฝึกปฏิบัติการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(ค) เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรง- ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ หลังเข้ารับการอบรม (Post-Test)
– ถาม-ตอบข้อสงสัย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบ ตระหนัก และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน สามารถหาแนวทางเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน และสามารถค้นหา สอบสวน ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุได้

กลุ่มเป้าหมาย

  1. พนักงานระดับหัวหน้างานที่ได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค และผู้ซึ่งมีผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น Foreman, Supervisor, หัวหน้าแผนก ปฏิบัติหน้าที่ กำกับดูแล ควบคุมและบังคับบัญชา
** ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรโดยเข้าร่วมการอบรมครบตามจำนวนชั่วโมงที่กฎหมายกำหนด **
** คะแนนแบบทดสอบหลังอบรมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ประเมินที่กำหนด คือ 60% **

                                                                                        อัตราค่าลงทะเบียน

หลักสูตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับหัวหน้างาน
2,200 11,000 19,000
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับบริหาร
2,400 13,000 21,000
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับเทคนิค
3,900 19,000 25,000
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
 
2,400 13,000 19,000
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับเทคนิคขั้นสูง
28,000

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนข้างต้นนี้ยังไม่รวม vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%