แผนฝึกอบรม Safety พิเศษ

หน้าหลัก / แผนฝึกอบรม Safety พิเศษ

 
หลักสูตรสถานที่อบรมวันที่อบรมรายละเอียด

ศูนย์ฝึกอบรม SE&C

 

 

ศูนย์ฝึกอบรม SE&C

 

 

IN House

 

 

 

 
หลักสูตรสถานที่อบรมวันที่อบรมรายละเอียด

 

IN House

 

 

อัตราค่าลงทะเบียน 

หลักสูตร1-5 ท่าน6-10 ท่าน10 ท่านขึ้นไป
การขับโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย และถูกวิธี
  2,9002,5002,300
ความปลอดภัยในการทำงานกับลิฟต์ขนส่งวัสดุและลิฟต์โดยสารชั่วคราว (ลิฟต์ก่อสร้าง)
2,9002,5002,300
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ (ตามกฎหมาย)
2,9002,5002,300
ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีเอกซ์
2,9002,5002,300
เทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น

การวางแผนการยก (Lifting Plan)

27,000

4,900

25,00023,000
    

                   
หมายเหตุ:
ค่าลงทะเบียนข้างต้นนี้ยังไม่รวม vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%

หลักสูตรการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค
 • คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย ละสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ และลูกจ้างที่เปลี่ยนงาน
 • การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงานตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2549
 • ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับลิฟต์ขนส่งวัสดุและลิฟต์โดยสารชั่วคราว (ลิฟต์ก่อสร้าง)
 • ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
 • การติดตั้งและตรวจสอบความปลอดภัยนั่งร้าน
 • ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีเอกซ์
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับลิฟต์ขนส่งภายในโรงงาน
 • อุบัติเหตุเป็นศูนย์ด้วยวิธี KYT
 • ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

หลักสูตรการประเมินความเสี่ยง

 • รวมเทคนิคการประเมินความเสี่ยงทุกวิธี และหลักเกณฑ์การเลือกวิธีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม
 • เทคนิคชี้บ่งอันตราย HAZOP
 • การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ และการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

หลักสูตรเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ ลิฟต์

 • ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น (ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น ผู้บังคับปั้นจั่น และชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น ปั้นจั่นหอสูง)
 • ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
 • การทำแผนการยก (Lifting Plan)
 • วิทยากรปั้นจั่น
 • การขับรถยกอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และการบำรุงรักษา
 • การทำงานกับเครื่องจักรด้วยความปลอดภัย
 • ระบบการอนุญาตให้ปฏิบัติงาน (Work Permit System)
 • การจัดการระบบ Lockout &Tagout ให้ใช้งานได้จริง

 หลักสูตรการรับเหตุฉุกเฉิน

 •   การจัดทำแผนฉุกเฉินและการซ้อมแผนฉุกเฉิน
 •   การบริหารเหตุฉุกเฉิน
 •   การรับเหตุฉุกเฉิน…กรณีหม้อน้ำระเบิด
 •   การรับเหตุฉุกเฉิน…กรณีสารเคมีหก รั่วไหล

 หลักสูตรกฎหมายและข้อบังคับ

 • กฎหมายคุ้มครองแรงงานสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • กฎหมายพื่อการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
 • มาตรการป้องกันอันตรายจากฝุ่นระเบิด

 หลักสูตรเทคนิคการบริหารและการจัดการ

 • เทคนิคการบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุ ที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุอันแท้จริง
 • เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ ( 7 STEPS TO ZERO ACCIDENT )
 • เทคนิคการควบคุมการทำงานเชื่อมและตัดโลหะอย่างปลอดภัย
 • เทคนิคบริหารงานผู้รับเหมาเพื่อทำงานให้เราอย่างปลอดภัย
 • เทคนิคการจัดทำ SDS (Safety Data Sheet) ตามระบบ GHS
 • เทคนิคการสื่อสารด้านความปลอดภัย อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
 • เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัย

 หลักสูตรด้านจิตสำนึกและพฤติกรรมในการทำงาน

 • จิตสำนึกเพื่อความปลอดภัย
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัย (BBS)

 หลักสูตรด้านการยศาสตร์

 • การยศาสตร์เพื่อการเพิ่มผลผลิต
 • การยศาสตร์เพื่อจัดบุคลิกการทำงาน ตามประเภทของการทำงาน
 • การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ ในการทำงานด้วยวิธีการ RULA
 • การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ ในการทำงานด้วยวิธีการ ROSA, OWRS, REBA และ OCRA
 • การประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน NIOSH  lifting equation

 หลักสูตรสารเคมีและวัตถุอันตราย

 • ข้อมูลความปลอดภัยทางด้านสารเคมี MSDS
 • ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีอันตราย

 หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและสุขภาพของลูกจ้าง

 • ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายโรคจากการทำงานที่โรงงานควรทราบ
 • แนวทางการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านสารเคมี และกายภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ (มอก. 2547-2555)
 • หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ (ตามกฎหมาย)